Tre­di­men­sio­nel­la fa­sa­der

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Ju­lia Ny­man

Fa­sa­der i Gal­le­ri å. UT­STÄLL­NING­EN. Do­ku­men­ta­rism, per­spek­tiv och ar­ki­tek­tur är led­or­den för Jen­ni Yppä­ri­läs (1980) ut­ställ­ning ”No­tes from Out­si­de” Yppä­ri­läs mål­ning­ar är tre­di­men­sio­nel­la och hon sä­ger själv att hon job­bar i gräns­snit­tet mel­lan skulp­tur och må­le­ri.

För den här ut­ställ­ning­en har hon sam­lat ma­te­ri­al från re­si­dens­vis­tel­ser i Ber­lin, New York och Vi­borg. Mål­ning­ar­na vi­sar fa­sa­der från de här stä­der­na. Fa­sa­der­na är de­tal­je­rat må­la­de på trä­ski­vor som är kon­stru­e­ra­de att ef­ter­lik­na själ­va bygg­na­der­na. Det här ska­par ett för­stärkt per­spek­tiv, men per­spek­ti­vet stäm­mer en­dast när en står rakt fram­för mål­ning­en. När en rör sig i rum­met blir he­la mål­ning­en för­vrängd.

VER­KEN HAR en yta i re­li­ef som

Jag får käns­lan att de buk­tan­de bygg­na­der­na hål­ler på att spric­ka av all histo­ria som pac­kats in i dem.

för­stärks av mål­ning­en. En te­gel­vägg är in­te ba­ra må­lad som en te­gel­vägg, utan te­gel­y­tan är ock­så kar­vad ur trä­ski­van. Fle­ra av mål­ning­ar­na har en dju­pa­re re­li-

Gal­le­ri å

No­tes from out­si­de

Jen­ni Yppä­ri­lä

10.10 – 11.11.2018 ef med mar­kis, fris el­ler över­häng som står ut fle­ra cen­ti­me­ter.

Fa­sa­der­na är lös­ryck­ta från sin van­li­ga om­giv­ning, vil­ket ska­par en märk­lig ef­fekt. Som om av­skärm­ning­en till­skri­ver dem mer be­ty­del­se än om de pre­sen­te­ras i kon­text. Det syns inga män­ni­skor i mål­ning­ar­na, men män­ni­skans när­va­ro är än­då stark. Jag får käns­lan att de buk­tan­de bygg­na­der­na hål­ler på att spric­ka av all histo­ria som pac­kats in i dem.

TREDIMENSIONELLT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.