Me­ra mo­rot istäl­let för käp­par

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Åsa Gustafs­son SFP i S:t Karins Riks­dags­vals­kan­di­dat

Ar­ti­keln i ÅU 7.11 om hur en 62-åring kän­ner sig vär­de­lös skär i mitt hjär­ta.

Re­ge­ring­ens nu­va­ran­de ak­ti­ve­rings­mo­dell är ett be­vis på att man vill tack­la ar­bets­lös­he­ten med käp­par istäl­let för mo­rot. I da­gens sam­häl­le har vi många kort­tids­ar­be­ten och det behövs in­hop­pa­re. Vårt ar­bets­lös­hets­sy­stem är som om det skul­le va­ra från 70-ta­let med tunga ad­mi­nist­ra­ti­va måsten som in­te stö­der des­sa kort­tids­ar­be­ten.

Det skall all­tid lö­na sig att ta emot ett ar­be­te och in­te or­sa­ka onö­di­ga an­mäl­ning­ar till de oli­ka in­stan­ser­na.

Sam­ma dag som jag läs­te ar­ti­keln lan­se­ra­de SFP sin skugg­bud­get. SFP på­pe­kar att det finns ett stort pro­blem på ar­bets­mark­na­den då ut­bud och ef­ter­frå­gan på ar­bets­kraft in­te möts. Ge­nom att lå­ta pri­va­ta ar­bets­för­med­ling­ar stöd­ja de of­fent­li­ga TE­by­rå­er­na för­bätt­rar vi match­ning­en mel­lan le­di­ga ar­bets­plat­ser och ar­bets­sö­kan­de.

De re­gi­o­na­la för­sö­ken med pri­va­ta ar­bets­för­med­ling­ar i Ny­land och Bir­ka­land har gett bra re­sul­tat var- för vi mås­te för­nya det tunga TE-by­rå­sy­ste­met.

Det är frå­ga om män­ni­skors väl­må­en­de och de­ras fram­tid. Var­je män­ni­ska skall kun­na kän­na sig vär­de­full och ha en bätt­re fram­tid.

Om vi ba­ra vill så går det att byg­ga upp ett sy­stem, som gyn­nar bå­de ar­bets­ta­ga­re och ar­bets­gi­va­re. Al­la vi­ka­ri­er och in­hop­pa­re är vär­de­ful­la och behövs ute på ar­bets­mark­na­den, utan dem kla­rar vi oss in­te.

Det skall all­tid lö­na sig att ta emot ett ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.