Uu­tis­su­o­ma­lai­nen: Lagänd­ring fick straf­fen för djur­skydds­brott att bli hår­da­re

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

DJUR. Dom­sto­lar­na ger fler dags­bö­ter i me­del­tal och även vill­kor­li­ga do­mar till per­so­ner som gjort sig skyl­di­ga till djur­skydds­brott, vi­sar en ny undersökning.

Tar­ja Kos­ke­la, uni­ver­si­tets­lek­tor vid Öst­ra Fin­lands uni­ver­si­tet, har stu­de­rat 588 do­mar som har vun­nit la­ga kraft mel­lan 2011 och 2016. Hon jäm­för­de do­mar­na med sin av­hand­ling där hon stu­de­ra­de do­mar från 2006–2009.

En­ligt un­der­sök­ning­en har straf­fen bli­vit hår­da­re på grund av att lag­stift­ning­en har upp­da­te­rats. År 2011 tilla­des grovt djur­skydds­brott i straff­la­gen. Tan­ken var att skär­pa straf­fen, vil­ket ock­så ver­kar ha skett, rap­por­te­rar Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

Allt fler skyl­di­ga har fått djur­håll­nings­för­bud, och det är dess­utom van­li­ga­re att för­bu­det gäl­ler al­la djurar­ter. He­la 53 pro­cent fick djur­håll­nings­för­bud, vil­ket är 10 pro­cen­ten­he­ter mer än i Kos­ke­las av­hand­ling, skri­ver Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

Det har känts hemskt att lä­sa do­mar­na. Men om man vill lyf­ta upp de här sa­ker­na mås­te man stu­de­ra dem, sä­ger Kos­ke­la till Uu­tis­su­o­ma­lai­nen.

PIXABAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.