Gun-Maj Svahn­ström skrev ro­man om en me­jers­ka

» ”Skri­van­det är nå­got jag helt en­kelt in­te kan lå­ta bli.” I den skri­vargläd­jen kom ”Smuts­pro­vet” till.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - An­ja Kuusisto 050-400 2352 an­ja.kuusisto@au­me­dia.fi

Boken ”Smuts­pro­vet” bör­jar på me­je­ri­et, där Idas ar­bets­dag har bör­jat kloc­kan fy­ra. Det är gräd­de som har sy­rats och ska kär­nas, det är ex­port­smör som ska fö­ras till Han­gö och det är fett­pro­cen­ter som ska an­teck­nas i me­je­ri­bo­ken.

Att Gun-Maj Svahn­ström så de­talj­rikt kan åter­ge för­hål­lan­de­na för ett yr­kes­skrå som har för­svun­nit och över­lag li­vet un­der ti­digt 1900-tal hand­lar om ett vinds­fynd – i kom­bi­na­tion med skriv­för­må­gan för­stås.

– När jag gjor­de en vinds­röj­ning efter släk­ting­ar hit­ta­de jag gam­la tid­ning­ar och års­be­rät­tel­ser från me­je­ri­er. Jag tyck­te om att lä­sa i de gam­la tid­ning­ar­na, men det var när jag gick kur­sen Skri­van­de kvin­nor vid CLL (Centret för livs­långt lä­ran­de vid ÅA) som jag kom på tan­ken att kanske me­je­ri­värl­den kunde va­ra mil­jön för en be­rät­tel­se.

Par­gas­bon Svahn­ström har ti­di­ga­re främst skri­vit dik­ter och no­vel­ler. Hon står för bland an­nat för tex­ter som in­går i an­to­lo­gi­er som Åbo­lands lit­te­ra­tur­för­e­ning har gett ut.

Men nå­gon ro­man har hon ti­di­ga­re in­te skri­vit, och hon val­de att va­ra sin egen för­läg­ga­re.

”SMUTS­PRO­VET” ÄR nu färsk ur tryc­ket, en 140-si­dig be­rät­tel­se om bars­ka me­jers­kan Ida i det fik­ti­va sam­häl­let Löv­näs i Åbo­land. Ren­lig­het och fläck­fri­het är vik­ti­ga in­gre­di­en­ser i boken, lik­som mjölk, smör, dryc­ken­skap, fa­mil­je­gräl och ång­båts­fär­der.

Ef­tersom det hand­lar om ti­digt 1900-tal har Svahn­ström ta­git med för­buds­ti­den, nyk­ter­hets­rö­rel­sen, in­bör­des­kri­get, för­finsk­ning­en. En minst sagt dra­ma­tisk tid i vår histo­ria.

PÅ DEN TI­DEN var mjölk­går­dar­na många och det grun­da­des många me­je­ri­er. I Na­gu fanns fle­ra, i Pargas fanns ett i Li­e­lax in­nan ett bygg­des på Mal­men, be­rät­tar Svahn­ström.

– Me­jers­kor­nas jobb var fy­siskt myc­ket tungt, och det var mest kvin­nor som an­ställ­des, så ock­så här i Åbo­land.

– Va­lio har haft ett me­je­ri­mu­se­um i Num­mi-Pu­su­la som jag be­sök­te och fick se myc­ket av det som jag ti­di­ga­re ba­ra ha­de läst om, men ty­värr finns in­te mu­se­et kvar.

När Svahn­ström be­skri­ver bo­kens Ida ta­lar hon om en man­haf­tig, in­tro­vert kvin­na och hon be­skri­ver hen­ne som om hon kän­de hen­ne.

– Jag har ju en fö­re­bild, men al­la per­so­ner i boken är fik­ti­va. Så är ock­så Löv­näs, men jag tror lä­sa­ren kan kän­na igen sig i Åbo­land än­då, i bo- ken nämns ju Pargas, Ki­mi­to, Han­gö och In­gå.

ATT SKRI­VA är en vik­tig och kär hob­by för Svahn­ström, och hon bör­ja­de od­la den än­nu mer då hon blev pen­sio­när.

– Jag mår gott av att skri­va, det är nå­got som jag helt en­kelt in­te kan lå­ta bli.

Svahn­ström har själv fo­to­gra­fe­rat om­slags­bil­den med en flu­ga på is, den läm­par sig väl för ren­lig­hets­te- mat är vik­tigt i boken. Bak­pär­men pryds av mörkt vat­ten, en de­talj i en ol­je­mål­ning hen­nes man Cay har må­lat.

Me­jers­kor­nas jobb var fy­siskt tungt, och det var mest kvin­nor som an­ställ­des, ock­så i Åbo­land.

● Hon har lå­tit tryc­ka boken i 100 ex­em­plar och den finns till­gäng­lig i lo­ka­la bok­hand­lar och bib­li­o­tek.

AN­JA KUUSISTO

SKREV OM EN ME­JERS­KA. Gun-May Svahn­ströms färs­ka ro­man ”Smuts­pro­vet” är en fik­tiv lev­nads­skild­ring om en kvin­na i Åbo­land för cir­ka 100 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.