Se­ri­en Vi pra­tar di­gi fort­sät­ter i Pargas bib­li­o­tek re­dan i kväll

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

BIB­LI­O­TEK. Se­ri­en Vi pra­tar di­gi fort­sät­ter med nytt pro­gram i Pargas bib­li­o­tek.

Tors­da­gen den 15 no­vem­ber kloc­kan 17.30 i Pargas bib­li­o­tek är ru­bri­ken ”So­me – oli­ka tjäns­ter för oli­ka än­da­mål”.

Un­der kväl­len kan be­sö­kar­na hö­ra mer om so­ci­a­la me­di­er som bland an­nat Fa­ce­book, Instagram och Twit­ter. Kväl­len är två­språ­kig, av­gifts­fri och krä­ver inga för­kun­ska­per. Ing­en för­hands­an­mä­lan behövs.

Föl­jan­de kväll i se­ri­en ord­nas den 13 de­cem­ber kloc­kan 17.30 med ru­bri­ken ”Da­torn – hur fun­kar den?”

Bib­li­o­te­ket ord­nar ock­så IT-akut tors­da­gar­na den 8 och 22 no­vem­ber.

Ta med din egen smart­te­le­fon, surf­plat­ta el­ler bär­ba­ra da­tor och få in­di­vi­du­ell hand­led­ning av Jens Eriks­son.

Han kan bland an­nat vi­sa hur du an­vän­der din egen ap­pa­rat, hur du ska­par e-post och hjäl­pa dig med mind­re pro­blem.

IT-aku­ten ord­nas i dag den 8 no­vem­ber och den 22 no­vem­ber kloc­kan 16–17.30.

IT-aku­ten är två­språ­kig och av­gifts­fri. Ing­en an­mä­lan krävs, kom ba­ra i god tid fö­re 17.30.

Ock­så IT-aku­ten är en del av Vi pra­tar di­gi-pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.