Det­här be­ta­lar­du förid­rott

» ÅU har kart­lagt kost­na­der­na för ett an­tal spor­ter på svens­ka i Åbo och Åboland.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fredrik Hägg­man fredrik.hagg­man@au­me­dia.fi

ÅU har kart­lagt kost­na­der­na för ett an­tal ju­ni­orspor­ter på svens­ka i Åbo och Åboland.

Kost­nads­skill­na­der­na in­om ju­ni­o­rid­rot­ten är sto­ra. Om en 11-åring väl­jer att bör­ja med rid­ning, ten­nis el­ler ishockey kan för­äl­dern räk­na med kost­na­der på tu­sen­tals eu­ro. Av­gif­ter­na för ori­en­te­ring där­e­mot kan hål­las kring hund­ra­lap­pen – ex­klu­si­ve utrust­ning.

De ge­nom­snitt­li­ga to­tal­kost­na­der­na för ju­ni­o­rid­rott har tre­fal­di­gats un­der de se­nas­te tio åren, vi­sa­de en un­der­sök­ning som Ta­loustut­ki­mus gjor­de i fjol. Sär­skilt i stor­stä­der­nas störs­ta för­e­ning­ar har verk­sam­he­ten bli­vit allt mer pro­fes­sio­nell, skrev Yle Ur­hei­lu då.

ÅU har frå­gat ett an­tal svensk- el­ler två­språ­ki­ga id­rotts­för­e­ning­ar och en pri­vat dans­stu­dio vil­ka av­gif­ter de upp­bär av si­na ju­ni­o­rer. I ar­ti­keln jäm­förs års­av­gif­ten för 11-åring­ar.

Kost­na­der­na ska in­te jäm­fö­ras rakt av, ef­tersom am­bi­tions­ni­vån och pro­fes­sio­na­li­te­ten skil­jer sig mel­lan för­e­ning­ar­na. I de fles­ta för­e­ning­ar va­ri­e­rar ock­så kost­na­der­na stort be­ro­en­de på hur täv­lings­in­rik­tat bar­net är. In­om oli­ka id­rot- ter del­tar man i oli­ka många tur­ne­ring­ar och täv­ling­ar, vil­ket gör att de to­ta­la kost­na­der­na kan va­ra myc­ket hög­re än ba­ra års­av­gif­ter­na.

Där­till kom­mer ut­rust­ning­en, som va­ri­e­rar i pris be­ro­en­de på om man kö­per begagnat el­ler nytt.

FRÅN NÅG­RA HUND­RA TILL FLE­RA TU­SEN. Gym­nasti­ken hör till de bil­li­ga­re id­rot­ter­na me­dan rid­ning, ishockey och ten­nis kan kos­ta myc­ket mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.