Kyrk­pres­sen: Kyr­ko­her­de Back­ström vill bli biskop i Borgå stift

» Mot­sät­ter sig sam­kö­na­de äk­ten­skap, vill ge ut­rym­me för kvin­no­präst­mot­stån­da­re.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT - Dan Lo­lax

Kyr­ko­her­den i Vä­stå­bo­lands svens­ka för­sam­ling, te­o­lo­gie dok­tor Har­ry S Back­ström stäl­ler upp i bis­kopsva­let i Borgå stift, skri­ver Kyrk­pres­sen.

– Jag har lo­vat stäl­la mig till för­fo­gan­de, be­kräf­tar Back­ström för tid­ning­en.

Som bäst hål­ler man på att sam­la namn på de 30 elek­to­rer som be­hövs för att bil­da en val­mans­för­e­ning bakom ho­nom.

På frå­gan om huruvi­da han är de kon­ser­va­ti­vas kan­di­dat sva­rar Back- ström att han har en tra­di­tio­nell bi­bel­syn.

– Det be­ty­der att jag sä­ger nej till sam­kö­na­de äk­ten­skap i stöd av Förs­ta Mo­se­bok.

Back­ström sä­ger att han kan tän­ka sig att ord­na se­pa­ra­ta präst­vig­ning­ar för män som in­te ac­cep­te­rar kvinn­li­ga präs­ter.

– Jag vill und­vi­ka att kyr­kan an­nars går mis­te om go­da för­kunnar­kraf­ter.

Back­ström är först ute med att be­kräf­ta sin kan­di­da­tur.

LEILA WARÉN-BACK­STRÖM

STÄL­LER UPP. Har­ry San­frid Back­ström, kyr­ko­her­de i Vä­stå­bo­lands svens­ka för­sam­ling, kan­di­de­rar i bis­kopsva­let i Borgå stift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.