Mer in­tres­sant blir da­gen”

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA - Monica Sand­berg 040-5828276 monica.sand­berg@au­me­dia.fi

Ing­et hjäl­per, in­te av­spärr­ning­ar, in­te gu­la el­ler blåa el­ler blin­kan­de ljus. Al­la sve­per för­bi i hög has­tig­het, många dess­utom fil­man­de me­dan de kör för­bi.

– Det som jag in­te går med på är att i tyst­het ta upp ratt­fyl­le­ris­ters di­keskör­da bi­lar. Jag har tvärtom ett myc­ket gott samarbete med bå­de Lo­kal-Ta­pi­o­la och po­li­sen här på ön.

IBLAND ÄR DET ska­da­de och dö­da­de män­ni­skor. Bärg­nings­man­ska­pet kan få se så­dant som van­ligt folk sent skul­le glöm­ma.

– Man vet ald­rig vad som kom­mer emot. Al­la är in­te så lät­ta att ha att gö­ra med. En gång mås­te jag må­la om en hel kofång­a­re för att bi­lä­ga­ren me­na­de att jag ha­de gjort re­por i lac­ke­ring­en då jag öpp­na­de den lil­la luc­ka bakom vil­ken bog­se­rings­kro­ken finns. Nu­me­ra an­vän­der jag en plast­mej­sel för att ta upp luc­kan. NÅ­GON AN­NAN GÅNG har Kors- ström fått krav på att spän­na vaj­rar­na på ett visst sätt – en ils­ken for­don­sä­ga­re gav sig in­te in­nan han såg att he­la bi­len skul­le stjäl­pa om hans me­tod full­följ­des.

– Värst är non­cha­lan­sen hos dem som kör för­bi en olycks­plats. Ing­et hjäl­per, in­te av­spärr­ning­ar, in­te gu­la el­ler blåa el­ler blin­kan­de ljus. Al­la sve­per för­bi i hög has­tig­het, många dess­utom fil­man­de me­dan de kör för­bi.

Han tyc­ker att Fin­land lik­som Sve­ri­ge bor­de ha så kal­la­de TMA-bi­lar som kör fö­re bärg­nings­bi­len för att gö­ra plats för den och säk­ra så in­te bär­gar­na blir påkör­da. Det är störs­ta ris­ken med job­bet i dag.

MO­BIL­TE­LE­FO­NER OCH BILKÖRNING är nå­got som en­ligt Tom Kors­ström in­te går ihop.

– Det känns verk­li­gen in­te bra att se hur ut­länds­ka chauf­fö­rer på rat­ten har ställ­ning för sin Ipad. Och he­ders­re­geln, att man stan­nar och frå­gar om hjälp be­hövs, är glömd. ATTKÖRA He­a­vy Re­scue-bil kan verka häf­tigt men Kors­ströms prak­ti­kan­ter har snabbt kla­gat över ont i ryg­gen.

Ing­et un­der – det är myc­ket som ska bä­ras, of­ta i hal­ka och snö el­ler le­ra.

– Då gäl­ler det att tän­ka först. Det kan ta en tim­me att re­so­ne­ra sig fram till lös­ning­en, of­ta i sam­råd med po­li­sen i fall vä­gen mås­te stäng­as av, sä­ger Kors­ström.

HAN SYSSLAR OCK­SÅ med att ge start­hjälp och öpp­na bil­dör­rar, om nyc­keln har bli­vit på fel si­da.

Brand­kå­ren och mo­tor­cy­keln fyl­ler en del av fri­ti­den.

Men gå på gym be­hö­ver du in­te, med tan­ke på allt du lyf­ter och drar?

– Jo, jag går på gym, in­te minst för att kun­na del­ta i Tough Vi­king-täv­ling­en i Stock­holm med 17 kilo­me­ter löp­ning, 39 hin­der, dyk­ning och simning i is­bad, eld­hin­der och ström­fö­ran­de kab­lar som häng­er ner över ba­nan. En otro­lig ut­ma­ning som jag hit­tills har kla­rat två gång­er, i gott säll­skap med min dot­ter Ni­ki­ta Kors­ström. Van­lig or­sak till att bärg­nings­hjälp be­hövs.

TOM KORS­STRÖM

ISGATA. Det här är en rätt of­ta fö­re­kom­man­de ar­bets­mil­jö för Tom Kors­ström, vars bärg­nings­bil syns till hö­ger på bil­den.

MONICA SAND­BERG

HE­A­VY RE­SCUE. Att kö­ra en tung­bärg­nings­bil kan verka häf­tigt men de fles­ta av Tom Kors­ströms prak­ti­kan­ter har snabbt fått nog.

TOM KORS­STRÖM

AVKÖRNING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.