Eu­ro­pa i mitt hjär­ta – av­stamp i när­histo­ri­en

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Rolf Nylund

EU­RO­PA. Upp­lys­nings­ti­den och den där­på föl­jan­de ve­ten­skap­li­ga och tek­nis­ka ut­veck­ling­en i Eu­ro­pa var his­nan­de och led­de till oa­na­de land­vin­ning­ar, i. s. un­der 1800-ta­let. En hybris och ett eu­fo­riskt över­mod väx­te fram. Ett symp­tom på det­ta och sam­ti­digt var­sel om an­nal­kan­de ka­ta­strof var Ti­ta­nics un­der­gång, vil­ket ska­ka­de om­värl­den. Och myc­ket snart ra­sa­de den­na upp­haus­sa­de världs­bild sam­man i o m det 1. världs­kri­get. Bl. a. upp­hör­de tre kej­sar­dö­men: det tys­ka, det ös­ter­riskisk-un­gers­ka och det rys­ka (d v s tsar­väl­det). Eu­ro­pa var sla- get i spill­ror så­väl ma­te­ri­ellt, so­ci­alt som po­li­tiskt, men fr. a. ide­ellt. Det unga 1900-ta­let blic­ka­de mot fram­ti­den med oro, ut­an vi­sio­ner; Eu­ropas­ku­tan tyck­tes sak­na bå­de ro­der och kom­pass. Vad gö­ra? Hur mö­ta ti­dens ut­ma­ning­ar?

Sva­ret kom att drö­ja och drö­jer de facto än­nu idag. Re­dan freds­för- dra­get ef­ter 1918 var ett miss­lyc­kan­de, tilli­ka frö till näs­ta ka­ta­strof, 2. världs­kri­get. Se­ri­ö­sa ini­ti­a­tiv och för­slag gjor­des nog i 1. världs­kri­gets slut­ske­de. Ru­dolf Ste­i­ner pre­sen­te­ra­de en sam­hällsmo­dell om so­ci­al tre­gre­ning, där sam­häl­let upp­fat­tas som en or­ga­nism, i vil­ken rätts­vä­sen­de, vetenskap och kul­tur jäm­te eko­no­min är stom­men och sam­ar­be­tar så, att ing­en av de tre tillåts do­mi­ne­ra. (Här var män­ni­skan som tän­kan­de, kän­nan­de och vil­jan­de vä­sen fö­re­bild.) Trots en­vet­na försök vann för­sla­gen in­te ge­hör och ig­no­re­ra­des. Och frå­gan upp­står: Var över­mo­det än­nu för stort?

1900-ta­let blev så för Eu­ro­pas län­der ett änd­löst snubb­lan­de och fam­lan­de ut­an kla­ra vi­sio­ner. 2. världs­kri­get slu­tar i glo­bal chock: Atom­bom­ber över Ja­pan- en värld hål­ler an­dan. Snart re­ses Ber­lin­mu­ren och en järn­ri­då de­lar vår kon­ti­nent med två fi­ent­ligt in­ställ­da kärn­va­pen­al­li­an­ser stå­en­de mot varand­ra! Det kal­la kri­get var ett fak­tum.

Fö­re det ha­de ett an­nat ini­ti­a­tiv pre­sen­te­rats 1947, kort ef­ter 2. världs­kri­gets slut. Det ska jag åter­kom­ma till. Ock­så det för­sö­ket miss­lyc­ka­des och blev ut­an be­höv­ligt stöd; Eu­ro­pa var än­nu in­te mo­get för nytänk och in­no­va­ti­va lös­ning­ar, ut­an fort­sat­te att snubb­la och fam­la i gam­la ba­nor . Hur kan sku­tan Eu­ro­pa fin­na en tryg­ga­re kurs, hit­ta me­ra kon­struk­ti­va fun­ge­ran­de färd­ko­or­di­na­ter för fram­ti­den?

Hur kan sku­tan Eu­ro­pa fin­na en tryg­ga­re kurs?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.