Inga upp­säg­ning­ar vid Langh Ship

» Det blir in­te fri­a­re för re­de­ri­et att re­kry­te­ra sjömän från län­der ut­an­för EU.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT -

Sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar­na vid re­de­ri­et Langh Ship i Pi­kis har av­slu­tats.

– Slut­re­sul­ta­tet är att ing­en sägs upp, sä­ger re­de­ri­ets vd Lau­ra Lang­hLa­ger­löf.

Sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar­na gäll­de 35 av to­talt 100 an­ställ­da in­om fö­re­ta­gets sjö­per­so­nal.

To­talt har Langh Ship-grup­pen cir­ka 180 an­ställ­da.

– Vi fort­sät­ter i prin­cip som ti­di­ga­re.

RE­DE­RI­ETS per­so­nal­chef Han­ne Hin­ders upp­gav re­dan ti­di­ga­re till ÅU att fö­re­ta­get in­te ha­de av­sikt att sä­ga upp nå­gon, men att om­pla­ce­ring­ar kun­de ha bli­vit ak­tu­el­la.

Frå­gan hand­la­de om an­ta­let ic­ke-EU-med­bor­ga­re om­bord.

LANGHSHIPS ha­de hop­pats på lind­ri­ga­re vill­kor än de som finns i re­de­ri­ets över­ens­kom­mel­se med Sjö­mans-Uni­o­nen, Fin­lands Skepps­be­fäls­för­bund och Fin­lands Ma­skin­be­fäls­för­bund.

EDUARD47 / WIKIPEDIA

ETT AV FEM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.