Fot­bol­len re­ge­rar i Fin­land

» Fotboll, ishockey och fri­id­rott är de mest po­pu­lä­ra ju­ni­o­rid­rot­ter­na i Fin­land, sett till an­tal li­cen­ser.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA - Fredrik Hägg­man

An­ta­let ju­ni­or­li­cen­ser i Fin­land väx­er kon­stant i så gott som al­la gren­för­bund, och all­ra flest är ju­ni­o­rer­na in­om fot­bol­len. Det här vi­sar en un­der­sök­ning som gjorts av Forsk­nings­cen­tra­len för täv­lings- och top­pid­rott (Ki­hu). Med ju­ni­o­rer av­ses id­rot­ta­re som är un­der 19 år gam­la.

ALL­RA STAR­KAST fram­åt går che­er­le­a­ding­för­bun­det, boll­för­bun­det och sim­för­bun­det. Fotboll är den över­läg­set mest po­pu­lä­ra spor­ten, med he­la 111 215 li­cen­se­ra­de spe­la­re. De en­da gren­för­bund som för­lo­rar med­lem­mar är skid­för­bun­det och ori­en­te­rings­för­bun­det.

Kart­lägg­ning­en vi­sar ba­ra an­ta­let id­rot­ta­re som har täv­lingsli­cens, vil­ket in­ne­bär att vis­sa id­rot­ter kan va­ra un­der­re­pre­sen­te­ra­de.

– Till ex­em­pel finns det många som är ak­ti­va in­om gym­nas­tik ut­an att täv­la och där­för in­te är med. Siff­ror­na ska där­för ses som en fing­er­vis­ning till vil­ka de mest po­pu­lä­ra spor­ter­na är, sna­ra­re än en ab­so­lut san­ning, för­kla­rar Ja­ri Läm­sä sak­kun­nig på Ki­hu.

FOT­BOL­LEN MEST PO­PU­LÄR. Boll­för­bun­det ha­de cir­ka 111 000 li­cen­se­ra­de spe­la­re vid års­skif­tet 2016/2017, och an­ta­let ser ut att fort­sät­ta öka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.