Re­klam om syn­kon­trol­ler kan va­ra vil­se­le­dan­de

» Lä­ka­re och op­ti­ker har of­ta ett bra samarbete men hög kund­med­ve­ten­het är nöd­vän­dig, sä­ger Eli­na Vai­nio-Jyl­hä.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA -

Det må va­ra enkla­re att gå till pri­va­ta op­ti­ker – som syns i ga­tu­bil­den med er­bju­dan­den om syn­kon­troll – än till en ögon­lä­ka­re.

Men en op­ti­ker kan in­te stäl­la en di­a­gnos som en ögon­lä­ka­re.

Det sä­ger Eli­na Vai­nio-Jyl­hä, ögon­lä­ka­re vid Åbo­lands sjuk­hus.

IGRUNDEN har ögon­po­li­kli­ni­ken ett bra samarbete med op­ti­ker­na, sä­ger Vai­nio-Jyl­hä.

En per­son som till ex­em­pel kon­sta­te­rats ha glau­kom kan få sitt ögon­tryck mätt re­gel­bun­det hos en op­ti­ker och be­hö­ver in­te be­sö­ka en ögon­lä­ka­re så of­ta. Op­ti­kern för­med­lar se­dan re­sul­ta­ten till lä­ka­ren.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att per­so­ner som be­hö­ver hjälp med sin syn kän­ner till att op­ti­ker­nas kun­skap va­ri­e­rar, be­ro­en­de på hur­dan ut­bild­ning de har, sä­ger Vai­nio-Jyl­hä.

– Al­la kän­ner in­te till det här. Bå­de lä­ka­re och op­ti­ker bär vi­ta roc­kar.

VAI­NIO-JYL­HÄ sä­ger att hon sett op­ti­ker gö­ra re­klam för en hund­ra­pro­cen­tig ögon­un­der­sök­ning.

– Det finns ing­en full­stän­dig un­der­sök­ning hos en op­ti­ker. En del op­ti­kers re­klam är vil­se­le­dan­de för de kan in­te ta om­fat­tan­de ställ­ning till ögo­nens häl­sa, för att in­te ta­la om pa­ti­en­tens all­män­na häl­sa. En op­ti­ker kan in­te för­kla­ra ett öga friskt el­ler stäl­la en di­a­gnos.

TA FRÅ­GAN OM ögon­tryck, som är för­knip­pat med glau­kom, som ex­em- ning till ögon­häl­san. pel. Glau­kom gör att syn­fäl­tet smal­nar, och det kan hel­ler in­te åter­stäl­las. I värs­ta fall kan det gö­ra en per­son blind.

Om det vill sig il­la, och en per­sons ögon­struk­tur är trång, kan tryc­ket öka väl­digt snabbt och blind­he­ten in­träf­fa in­om någ­ra tim­mar. En så­dan form av glau­kom är smärt­sam, och rätt säll­synt, sä­ger Vai­nio-Jyl­hä.

OF­TA HAR OP­TI­KER an­norlun­da mä­t­in­stru­ment än ögon­lä­kar­na, vil­ket le­der till att mät­nings­re­sul­ta­ten hos op­ti­ker är i un­der­kant.

Men en per­son som har glau­kom kan ha ett helt nor­malt tryck i si­na ögon. I så­da­na fall kan för­svag­ning­en av syn­ner­ven att ha att gö­ra med blod­tryc­ket el­ler blod­cir­ku­la­tion.

EFTERSOMÖGATS struk­tur kan va- ra av­gö­ran­de kan op­ti­ker gö­ra en stor in­sats när det hand­lar om scre­e­ning, det vill sä­ga un­der­sök­ning­ar av en del av po­pu­la­tio­nen.

Ett fo­to av en ögon­bot­ten som upp­vi­sar va­ri­a­tio­ner be­hö­ver in­te be­ty­da att pa­ti­en­ten har pro­blem, men det är vik­tigt att en ögon­lä­ka­re kan gö­ra en upp­föl­jan­de un­der­sök­ning med mik­ro­skop.

En ögon­bot­ten­bild vi­sar ba­ra en del av bott­nen.

– Det hän­der att op­ti­ker ta­git fo­ton ut­an att se­dan ge dem till pa­ti­en­ten, som trots allt be­ta­lar för dem. Då hand­lar det me­ra om bu­si­ness än häl­sa. Det är vik­tigt att ha fo­to­gra­fi­er­na för fram­ti­da jäm­fö­rel­ser.

Det finns ing­en full­stän­dig un­der­sök­ning hos en op­ti­ker.

● En ögon­lä­ka­re är of­tast ut­bil­dad all­män­lä­ka­re med yt­ter­li­ga­re fy­ra år av spe­ci­a­li­se­rings­ut­bild­ning för ögon­sjuk­do­mar. Op­ti­ker har i hu­vud­sak yr­kes­hög­sko­le­ut­bild­ning.

DAN LO­LAX

STÄL­LER DI­A­GNOS. Re­klam om full­stän­di­ga syn­kon­trol­ler hos op­ti­ker är vil­se­le­dan­de, sä­ger ögon Eli­na Vai­nio-Jyl­hä. En­dast en lä­ka­re kan ta ställ-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.