Äld­re bil­fö­ra­res okon­trol­le­ra­de syn oro­ar

» Många har svårt att själ­va be­dö­ma hur bra el­ler då­ligt de ser.

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA - Dan Lo­lax

Be­ro­en­de på ål­der och på om ögon­sjuk­do­mar fun­nits i släk­ten bor­de man gå till ögon­lä­ka­re till och med så of­ta som vartan­nat år, sä­ger Eli­na Vai­nio-Jyl­hä.

När folk dess­utom ten­de­rar att ha svårt att själ­va be­dö­ma hur bra el­ler då­ligt de ser är det mo­ti­ve­rat att få en lä­ka­res ut­lå­tan­de.

– Om din syn är då­lig så kan det hän­da att du vän­jer du dig med det. Du kanske upp­le­ver att du kla­rar dig med att lä­sa en­bart ru­bri­ker­na, el­ler för­li­ta dig på lju­det när du tit­tar på te­ve.

DET ÄR MED an­led­ning av det här som den nya kör­kortsla­gen oro­ar Vai­nio-Jyl­hä. En­ligt den mås­te en kör­kort­s­in­ne­ha­va­re in­te, om inga and­ra skäl finns, få sin syn grans­kad in­nan hen fyllt 70.

Vai­nio-Jyl­hä sä­ger att en per­son säm­re. Vi har svårt att själ­va be­dö­ma om vår syn blir

med rätt att kö­ra bil mås­te ha en åt­minsto­ne fem­ti­o­pro­cen­tig syn­för­må­ga.

– Jag har haft pa­ti­en­ter som ser tio pro­cent av vad som är nor­malt och som själ­va tyc­ker att de ser bra.

I SÅ­DA­NA FALL är det ögon­lä­ka­rens an­svar att in­for­me­ra pa­ti­en­ten om att hen in­te kan kö­ra bil och, om pa-

ti­en­ten in­te föl­jer det­ta, att in­for­me­ra po­li­sen. Vai­nio-Jyl­hä sä­ger att de fles­ta med ned­satt syn – till ex­em­pel in­nan el­ler ef­ter en grå­star­ro­pe­ra­tion – för­står att in­te sät­ta sig bakom rat­ten.

– Men det finns en del som för­kla­rar att de kör ba­ra en kort väg.

DAN LO­LAX

SVÅR ATT FÅ SYN PÅ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.