Nytt båt­fö­re­tag i Drags­fjärd re­pa­re­rar ock­så små­ma­ski­ner

» Båt­ser­vice är hu­vud­syss­lan. Gam­la ak­tersnur­ror ger de­lar.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Monica Sand­berg

Mest båt­ser­vice hand­lar Kjell ”Pi­ki” Bäcks rätt ny­star­ta­de fö­re­tag om.

Ef­ter att ha va­rit an­ställd i 28 år vid Wu­o­ri­os i Ki­mi­to kan han ock­så mo­tor­så­gar, gräs­klip­pa­re och and­ra små­ma­ski­ner.

Han har ock­så möj­lig­het att hit­ta för­mån­li­ga, vis­ser­li­gen be­gag­na­de, de­lar till ak­tersnur­ror.

HANSFÖREGÅNGARE, Mi­ka Le­i­no, sam­la­de på sig ett an­sen­ligt la­ger med ak­tersnur­ror och en del an­nat.

Då Bäck köp­te fö­re­ta­get i fjol, så ingick ak­tersnur­ror­na i kö­pet. FÖ­RE­TA­GET FINNS i fö­re det­ta trä­va­ru­fa­bri­ken Bist­ro i Kul­la, Drags­fjärd där ock­så and­ra båt- och bygg­fö­re­tag hit­tas.

– Sam­ar­be­tet mel­lan fö­re­ta- gen på Ki­mi­to­ön är bra, och det går för det mesta smi­digt att få tag på de re­serv­de­lar som be­hövs, sä­ger Bäck.

Fö­re­ta­get het­te ti­di­ga­re Hob­by Bo­at.

Bäck vil­le be­va­ra det ti­di­ga- re fö­re­tags­nam­net, men la­de till sitt smek­namn Pi­ki, så nu är det allt­så Hob­by Bo­at Pi­ki.

MONICA SAND­BERG

ORD­NING OCH RE­DA. Det är A och O för att en verk­stad ska fun­ge­ra väl, där­för har Kjell Bäck byggt ett flytt­bart verk­tygs­skåp med väg­gar och lå­dor där allt har sin egen plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.