Ar­kea kan spjäl­kas upp för att för­hind­ra fler rätts­tvis­ter

» Bo­la­get fö­reslås de­las i två bo­lag. På så sätt kan rätts­fall som det i Par­gas und­vi­kas.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

Be­slu­tet att över­lå­ta mat­ser­vicen i Par­gas till det kom­mu­nalt äg­da bo­la­get Ar­kea gav upp­hov till ett rätts­fall som än­nu in­te är fär­dig­be­hand­lat i Mark­nads­dom­sto­len.

Lös­ning­en på pro­ble­met kan va­ra att de­la Ar­kea i två bo­lag, ett som ver­kar på den fria mark­na­den och ett som blir en tyd­ligt an­knu­ten en­het till Par­gas stad.

DET VAR 2017 som Par­gas köp­te 1 000 ak­ti­er i Ar­kea, vil­ket mot­sva­rar en 0,12 pro­cents äga­ran­del av bo­la­get. Me­ning­en var att Ar­kea skul­le ta över mat­ser­vicen i kom­mu­nen. Ser­vice­av­ta­let kon­kur­rens­ut­sat­tes ald­rig ef­tersom sta­den trod­de att det räk­nas som så kal­lad in-house-upp­hand­ling, det vill sä­ga att ett bo­lag i sta­dens ägo skö­ter tjäns­ten.

Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket (KKV) an­såg dock att av­ta­let stri­der mot EU:s be­stäm­mel­ser och la­gen om of­fent­li­ga upp­hand­ling­ar. Ar­kea be­döms in­te va­ra en an­knu­ten en­het till Par­gas stad, och KKV har där­för fört sta­den in­för rät­ta i Mark­nads­dom­sto­len. Par­gas ris­ke­rar bö­ter på upp till 200 000 eu­ro.

ETT SÄTT ATT lö­sa pro­ble­met för fram­ti­den kan va­ra att spjäl­ka upp Ar­kea i två de­lar. Den ena, Ar­kea Oy, blir en upp­hand­lan­de en­het me­dan den and­ra, Kaa­rea Oy, är en så kall­lad an­knu­ten en­het.

Ef­ter del­ning­en kan Par­gas stad kö­pa ak­ti­er i Kaa­rea. Ar­kea kan då del­ta i and­ra upp­hand­ling­ar på den fria mark­na­den, me­dan Kaa­rea pro­du­ce­rar tjäns­ter för de­lä­gar­na.

– Rätts­fal­let hand­lar del­vis om att Par­gas in­te äger en till­räck­ligt stor an­del i Ar­kea för att det ska räk­nas som ett in-house-köp. Bo­la­get har än­då ta­git till åt­gär­der i för­väg även om do­men in­te har fal­lit, ef­tersom man in­te vill ha ett oklart lä­ge. Del­ning­en på­ver­kar in­te rätts­pro­ces­sen mot det ur­sprung­li­ga ser­vice­av­ta­let, men man kan hop­pas att Mark­nads­dom­sto­len ser det som en förmild­ran­de om­stän­dig­het att man nu för­sö­ker rät­ta till felen, sä­ger Par­gas stads­ju­rist Mo­ni­ca Avel­lan.

FÖR ATT ser­vice­av­ta­let ska räk­nas som in-house krävs en stör­re äga­ran­del i Kaa­rea. Stads­sty­rel­sen fö­reslås där­för god­kän­na ak­ti­e­köp på upp till 180 000 eu­ro un­der ett ex­train­satt sty­rel­se­mö­te på mån­dag.

Det ger en äga­ran­del på 10,47 pro­cent.

Ar­kea Oy be­slu­tar om bo­lags­del­ning den 23 no­vem­ber.

MO­NI­CA FORSSELL

SKOLMAT. Det kom­mu­nalt äg­da bo­la­get Ar­kea gör ma­ten i bå­de Par­gas- och Åbo­sko­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.