Bak­grund

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

• Par­gas stad be­slöt den sjät­te ju­ni i fjol att över­lå­ta sin mat­ser­vice­verk­sam­het till det kom­mu­nalt äg­da bo­la­get Ar­kea. Sta­den köp­te sam­ti­digt 1 000 ak­ti­er i Ar­kea, vil­ket mot­sva­rar en 0,12 pro­cents äga­ran­del av bo­la­get.

• I sam­band med över­lå­tel­sen av sta­dens egen af­färs­verk­sam­het till det nya bo­la­get un­der­teck­na­de sta­den ett sju­å­rigt av­tal med Ar­kea plus en op­tions­pe­ri­od på två år.

• Av­ta­let har vär­de­rats till om­kring 20 mil­jo­ner eu­ro.

• KKV har dra­git Par­gas stad in­för Mark­nads­dom­sto­len och yr­kar på 200 000 eu­ros bö­ter.

• Åbo stad äger 98,5 pro­cent el­ler 789 389 ak­ti­er i Ar­kea. Näst störs­ta äga­re är Egent­li­ga Fin­lands sjuk­vårds­di­strikt med 8 010 ak­ti­er. Öv­ri­ga mi­no­ri­tets­ä­ga­re är bland an­nat Par­gas, Sa­lo och Pe­mar med tu­sen ak­ti­er samt Nys­tad med 500 ak­ti­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.