Sann­fin­län­dar­nas lis­ta in­för va­let är klar

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

RIKS­DAGS­VA­LET. Åt­ta män och sex kvin­nor stäl­ler upp i riks­dags­va­let 2019 för Sann­fin­län­dar­na i Egent­li­ga Fin­land.

Kan­di­da­ter­na är: Ju­ha Ant­ti­la, äld­re kon­sta­pel (Åbo), Rit­va Elo­maa, riks­dags­le­da­mot (Mas­ku), Lau­ri He­ik­ki­lä, spe­ci­al­fors­ka­re (S:t Mår­tens), Li­i­na Isto, stu­de­ran­de (Åbo), Vilhelm Jun­ni­la, riks­dags­as­si­stent och start-up fö­re­ta­ga­re (Nå­den­dal), Mi­ka Ko­i­visto, in­gen­jör (Re­so), Pir­jo Lam­pi, la­bo­ra­to­ri­eskö­ta­re (Åbo), San­na Lei­vo­nen, hus­byg­ga­re och mu­ra­re (Sa­lo), Tom­mi Leppä­nen, kon­takt­chef (S:t Karins), Mik­ko Lun­dén, köp­man (Sa­lo), Pir­jo Ni­i­ni­vir­ta, tand­lä­ka­re (Åbo), San­na Paa­si­ki­vi, stu­dent­mer­ko­nom och stöd­per­son (Åbo), Vil­le Ta­vio, riks­dags­le­da­mot och ju­rist (Åbo) samt Sa­mi Vir­ta­nen, brand­man (Nys­tad).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.