Re­do­för även­ty­ret iC­hel­sea

» 16-åri­ga Lucas Berg­ström är lugn och fo­ku­se­rad in­för sin flytt till Chel­se­as fot­boll­sa­ka­de­mi.

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT - An­ja Ku­u­sisto 050 4002352/an­ja.ku­u­sisto@au­me­dia.fi

Det är grått vä­der och dugg­regn vid Paj­bac­ka­pla­nen i Par­gas den här ef­ter­mid­da­gen, och det är en vä­der­typ som Lucas Berg­ström kan ha nyt­ta av att va­ra be­kant med. Härom­vec­kan klar­na­de hans kon­trakt med Chel­se­as fot­boll­sa­ka­de­mi och näs­ta vec­ka går flytt­las­set.

Han ska bo in­kvar­te­rad i en så­kal­lad Chel­se­a­fa­milj, spe­la och trä­na med klub­bens U16 lag och gå i sko­la någ­ra tim­mar om da­gen.

HANÄRSEDAN fle­ra år till­ba­ka TPSju­ni­or, som ur­sprung­li­gen fost­rats i Pif­fen, och ett al­ter­na­tiv ha­de va­rit att stan­na i Fin­land och spe­la med TPS herr­lag, si­na unga år till trots.

– Det finns ing­et rätt el­ler fel, det får man se se­na­re hur det går. Och ha­de man valt tvärtom kan man än­då in­te om ett år ve­ta hur det and­ra va­let ha­de ut­fal­lit, man ser ju ba­ra si­tu­a­tio­nen såsom den ser ut nu och den när­mas­te fram­ti­den, sä­ger Lucas.

TPS föll som be­kant ner i division 1 igen och ha­de Lucas Berg­ström va­rit klub­ben tro­gen är det ti­di­gast om ett år han ha­de spe­lat på li­ga­ni­vå i Fin­land, re­so­ne­rar han. Hans sik­te är in­ter­na­tio­nellt, och TPS-trä­na­ren Mi­ka Lau­ri­ka­i­nen har hun­nit be­röm­ma Chel­sea-kon­trak­tet.

– Kanske man kan sä­ga att jag har två fost­rar­klub­bar. Pif­fen var ju först för­stås men jag har va­rit TPS-spe­la­re i tre sä­song­er nu, och in­nan det spe­lat i TPS ett par år, då in­om ett sam- ar­bets­av­tal mel­lan Pif­fen och TPS.

HANHARALLTSÅ va­rit myc­ket ung när ta­lang­en har va­rit tyd­lig, och han var en myc­ket mind­re poj­ke då; nu har han den im­po­ne­ran­de mål­vaktsläng­den 204 cm.

I TPS har mål­vakts­trä­ning­en skötts av Ee­me­li Re­po­nen, som Lucas Berg­ström ger myc­ket be­röm.

– Ee­me­li är jät­te­bra och iv­rig, och han har mas­sor med idéer som han snap­par upp he­la ti­den. Han föl­jer ak­tivt med hur de bäs­ta mål­vak­ter­na spe­lar.

Hur spe­lar en rik­tigt bra mål­vakt då, hurudan är din spel­stil?

– Jag vet in­te om mål­vak­ter kan ha så myc­ket spel­stil, men man ska gö­ra allt så lätt som möj­ligt och in­te krång­la till det. Det är in­te troll­kons­ter som krävs. Hål­ler man eget mål rent har man gjort ett bra jobb, så en­kelt är det ju.

NÄR VAR­DA­GEN i Lon­don rul­lar i gång tror in­te Lucas att hans var­dag egent­li­gen är så väl­digt an­norlun­da än vad den har va­rit hit­tills; det är fot­bolls­trä­ning­ar och sko­la som gäl­ler obe­ro­en­de.

I fa­mil­jen där han bor kom­mer det ock­så att bo tre and­ra ut­länds­ka för­stärk­ning­ar. De eng­els­ka poj­kar­na i aka­de­min åker of­ta hem till vec­ko­slu­ten.

– Jag är äldst i min grupp för de­ras sy­stem är li­te an­norlun­da än vårt, då de­ras sä­song bör­jar 1 sep­tem­ber och jag fyll­de 16 i bör­jan av sep­tem­ber. Så näs­ta år är jag i U18, nu i U16.

– Sko­lan har jag minst koll på för till­fäl­let, men jag vet att jag åt­minsto­ne lä­ser mat­te, fy­sik och eng­els­ka 8–10 tim­mar i vec­kan.

SOMYNGRE ha­de Lucas Berg­ström ing­en eng­elsk fot­bolls­klubb som fa­vo­rit så det blev att bör­ja föl­ja Chel­sea mer ak­tivt då klub­ben scou­ta­de in ho­nom re­dan för två och ett halvt år se­dan.

Han är in­te ens rik­tigt sä­ker på hur det gick till men han miss­tän­ker att ett fot­boll­slä­ger med Sa­mi Hyypiä­a­ka­te­mia var start­skot­tet.

Dis­kus­sio­ner om en över­gång har allt­så förts ett bra tag och han har be­sökt Chel­sea fem–sex gång­er. Han har en agent, Sa­mi Sa­lo­nen, en man som ock­så är agent för fle­ra and­ra fin­länds­ka fot­bolls­spe­la­re.

BERG­STRÖM BÖR­JA­DE spe­la fot­boll i knat­te­li­gan i Par­gas som fy­ra­å­ring men höll länge parallellt på med ori­en­te­ring, som är nå­got av en fa­mil­je­hob­by. Sen tog ti­den slut, sä­ger han.

– Det är ing­et fel på ori­en­te­ring, men fot­bol­len tar min tid.

En än­nu yng­re fot­boll­sju­ni­or vill få trä­ningstips för vad som gör en till en bra spe­la­re. Vad sä­ger du då?

– För det förs­ta mås­te man vil­ja bli det, och trä­na myc­ket. Men man mås­te trä­na för sin egen skull, det är det allra vik­ti­gas­te. Det kan in­te hänga på om kom­pi­sen går och spar­kar el­ler in­te, man mås­te gö­ra det åt sig själv.

LUCAS BERG­STRÖM har ald­rig än­nu sett en Chel­sea­match på la­gets hem­ma­sta­di­on Stam­ford Bridge, där en­bart re­pre­sen­ta­tions­la­get spe­lar.

Snart får han kom­ma dit med aka­de­mi­kil­lar­na och se mat­cher från pa­rad­plats. Han ver­kar ta he­la si­tu­a­tio­nen och flyt­ten med ro. Han sä­ger lugnt:

– För mig är det här rätt be­slut just nu, se­dan får man se hur det blir.

AN­JA KU­U­SISTO

RE­DO FÖR ÄVEN­TY­RET. 16-åri­ga Lucas Berg­ström flyt­tar näs­ta vec­ka till Lon­don för att gå i Chel­se­as fot­boll­sa­ka­de­mi och för­kov­ra sitt mål­vakts­spel.

”MÅ­LET ÄR MITT”. Lucas Berg­ström mä­ter 204 cm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.