Inga ”al­ter­na­ti­va fak­ta” – ÅA och ÅU bju­der på äk­ta va­ra

» Fors­ka­re vid Åbo Aka­de­mi ska de­la med sig av vad de kan: Vi vill hö­ja re­spek­ten för kun­skap.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Pia He­ik­ki­lä 02-2749900/pia.he­ik­ki­la@au­me­dia.fi

Åbo Aka­de­mi och ÅU slår till­sam­mans ett slag för väl­grun­dad fak­ta och argument.

I en värld där re­spek­ten för kun­skap vack­lar finns det all an­led­ning att lyf­ta fram forsk­ning­ens be­ty­del­se.

– Vi kän­ner starkt att vi vill gö­ra nå­got för att lyf­ta fram ve­ten­ska­pen. Fak­ta och argument som byg­ger på forsk­ning tap­par helt klart mark och det vill vi age­ra emot, sä­ger Mi­kael Lind­felt, de­ka­nus vid Åbo Aka­de­mi.

Han re­pre­sen­te­rar fa­kul­te­ten för hu­ma­nio­ra, psy­ko­lo­gi, te­o­lo­gi och lo­go­pe­di, och har ta­git ini­ti­a­ti­vet till sam­ar­be­tet med ÅU.

– Vå­ra fors­ka­re ver­kar på ett fält av äm­nen som det går att skri­va re­la­tivt po­pu­lär­ve­ten­skap­ligt om, sä­ger Lind­felt.

I DAG IN­LEDS es­sä­se­ri­en. Först ut är Charlotte Storm­bom, fors­ka­re i eng­els­ka.

Se­na­re i vin­ter och vår kom­mer ex­per­ter in­om historia, lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, lo­go­pe­di, te­o­lo­gi, re­li­gi­on­ve­ten­skap med me­ra att med­ver­ka.

– Vi vill gär­na lyf­ta vår egen svans­fö­ring och med­ver­ka till att kun- skap ba­se­rad på forsk­ning får ett lyft i sam­hälls­de­bat­ten, sä­ger Lind­felt.

HAN SÄ­GER sig med oro un­der en läng­re tid ha be­trak­tat den allt mer oroliga och rast­lö­sa om­värl­den.

Åsik­ter ställs mot varand­ra i tron att sken­bar de­batt ger oss me­ra för­stå­el­se.

– Vi hål­ler på att för­flyt­tas till ett slags post-san­nings sam­häl­le, där det är fritt fram att med åsikt­s­ar­gu­ment fäl­la ve­ten­skap­lig forsk­ning. Det är vik­tigt att fram­hål­la att kun­skap är me­ra än åsik­ter. Den gång­na veckans me­di­a­la dis­kus­sio­ner vi­sar med önsk­värd tyd­lig­het hur det kan se ut när forsk­nings­ba­se­rad kom­pe­tens för­vän­tas er­sät­tas med ett åsikts­ma­ski­ne­ri i ytt­ran­de­fri­he­tens namn. Som om ett uni­ver­si­tet skul­le va­ra ett torg, där högst ro­pan­de och mest un­der­hål­lan­de vin­ner.

IN­TRES­SET bland fors­kar­na att med­ver­ka i es­sä­se­ri­en har va­rit stort.

25 fors­ka­re har del­ta­git i en works­hop ar­ran­ge­rad av ÅA och ÅU kring es­sä­se­ri­en.

– Det finns en iver in­för det­ta – att få be­rät­ta om var­för det man själv är ex­pert på kan va­ra re­le­vant för and­ra. Vi tror att det finns myc­ket som ÅU-lä­sar­na kan lä­ra sig av vå­ra tex­ter, sä­ger Lind­felt.

PRI­VAT

VILL HÖ­JA RE­SPEK­TEN FÖR KUN­SKAP. Mi­kael Lind­felt, de­ka­nus vid fa­kul­te­ten för hu­ma­nio­ra, psy­ko­lo­gi, lo­go­pe­di och te­o­e­log vid Åbo Aka­de­mi är oro­lig för att fak­ta och argument som byg­ger på forsk­ning tap­par mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.