Sey: Tvåtu­sen kat­ter av­li­vas var­je år i Fin­land – be­ho­vet av till­fäl­li­ga hem är stort

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

Fin­lands så kal­la­de katt­kris vi­sar inga tec­ken på att slu­ta, upp­skat­tar Fin­lands djur­skydds­för­e­ning­ars för­bund Sey. En­ligt Sey över­ges åt­minsto­ne 20 000 kat­ter per år i Fin­land och en del av dem får ald­rig nå­got nytt hem. Sey upp­skat­tar att över 2 000 hem­lö­sa kat­ter av­li­vas var- je år. Den­na höst har an­ta­let hem­lö­sa kat­ter skju­tit i höj­den, vil­ket lett till att be­ho­vet av till­fäl­li­ga hem växt. Sey för­sö­ker hit­ta nya hem för över­giv­na och för­vil­da­de kat­ter ge­nom en kam­panj som bör­ja­de i ok­to­ber.

SPT

SORGLIGT. Cir­ka 20 000 kat­ter blir över­giv­na var­je år i Fin­land, en­ligt Fin­lands djur­skydds­för­e­ning­ars för­bund Sey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.