FÖRENINGSPUFFAR

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT -

» Åbo Fri­märks­sam­la­re­för­e­ning

Vi hål­ler mö­te mån­da­gen den 12.11. Rag­nar Wik­man fö­re­lä­ser om Machin­mär­ken från Stor­bri­tan­ni­en. Mö­tet hålls på Re­serv­gil­les­går­den, Uni­ver­si­tets­ga­tan 15, tred­je vå­ning­en med in­gång från går­den och bör­jar kl 18.30. Mö­tet om­fat­tar ock­så för­hand­ling­ar och ge­nom­gång av ak­tu­el­la hän­del­ser, lot­te­ri­er och auk­tion. Al­la hjärt­ligt väl­kom­na, även ic­ke-med­lem­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.