Nor­pas ord­nar klubb­kväll i S:t Pe­ters­burg

» Pek­ka Turu­nens bil­der är i fo­kus på fo­to­kon­ser­ten, som ock­så har ord­nats på Dals­bruks­fes­ti­va­len.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Ki­mi­to­ö­bon, fo­to­gra­fen Pek­ka Turu­nen och för­e­ning­en Nor­pas ord­nar en klubb­kväll i S:t Pe­ter­burg. Det hand­lar om Turu­nens och mu­si­kern Is­mo Alan­kos ”Kun Su­o­mi pu­tos pu­us­ta”-fo­to­gra­fi­kon­sert.

Det är förs­ta gång­en kon­ser­ten ord­nas ut­om­lands. Det här sker den 15 de­cem­ber, och plat­sen är Alex­an­drin­skij-te­a­tern, som be­fin­ner sig i cent­rum för S:t Pe­ters­burgs kul­tur­liv.

För­e­ning­en Nor­pas ord­nar Dals­bruks­fes­ti­va­len med sam­ma namn, en fes­ti­val som fått stor upp­märk­sam­het ut­om­lands.

KONSERTENS NAMN ”Kun Su­o­mi pu­tos pu­us­ta” – när Fin­land föll från trä­det – kom­mer från Is­mo Alan­kos förs­ta so­lo­ski­va, från 1990. Lå­ten hand­lar om Fin­lands re­sa från ett jord­bruks­sam­häl­le till ett hög­tek­niskt sam­häl­le.

Ar­ran­gö­rer­na be­skri­ver fo­to­gra­fi­kon­sert som en ge­men­sam re­sa kring evi­ga frå­gor, in i det dju­pas-

te Fin­land.

– En man, en poj­ke, en kvin­na, stor­bo­lag. va­ra män­ni­ska. Män­ni­ska, be­skri­ver Turu­nen själv det som ska sät­tas upp.

På sce­nen till­sam­mans med Alan­ko finns gi­tar­ris­ten, pro­du­cen­ten och mu­si­ka­lis­ka mång­syss­la­ren Jus­si Jaa­ko­na­ho.

LÅ­TAR­NA SOM spe­las un­der Nor­pas-klubb­kväl­len i S:t Pe­ters­burg är från Alan­kos näs­tan fyr­tio­å­ri­ga kar­riär. Sam­ti­digt med sång­er­na vi­sas Pek­ka Turu­nens fo­to­gra­fi­er från fle­ra år­tion­den.

Alan­kos lå­tar har ock­så över­satts till rys­ka och pro­ji­ce­ras på skär­men. Slut­re­sul­ta­tet sägs va­ra en ”vac­ker och för­und­ran­de be­skriv­ning av hur det är att va­ra män­ni­ska”.

– En sång som är kopp­lad till en spe­ci­fik upp­le­vel­se kan åter­uppli­va just den stun­den för ett ögon­blick, sä­ger Turu­nen.

För Alan­ko är fo­to­gra­fi­kon­ser­ten li­te av en come­back, ef­tersom han upp­träd­de med ban­det Si­elun vel­jet i då­ti­da Le­ning­rad 1989.

NIILO RINNE

GO EAST. Ar­ran­gö­rer­na be­skri­ver fo­to­gra­fi­kon­ser­ten som en ge­men­sam re­sa kring evi­ga frå­gor. Bil­den är från Nor­pas­fes­ti­va­len i Dalsbruk 2014.

NIILO RINNE

FOTOGRAF. Pek­ka Turu­nen är född i Jo­en­suu men är nu­me­ra Ki­mi­to­ö­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.