Åbo Underrättelser

Material på svenska garanteras

- Dan Lolax

PARGASBÖRD­IGA Tom Kettunen, som jobbar på Nordens välfärdsce­nter i Helsingfor­s, hör till dem som engagerat sig i den nya föreningen.

Kettunen säger att han och några vänner, efter me too-rörelsen, utredde möjlighete­n att starta en feministis­k diskussion­sgrupp om manlighet.

– Jag kände att det fanns ett stort behov för oss män att ärligt och kritiskt granska oss själva och de strukturer och normer som formar våra liv. Jag blev väldigt glad då Nitin Sood frågade om det fanns intresse för att starta en feministis­k mansorgani­sation. Jag anmälde genast mitt intresse.

UPPLEVER DU föreningen som en motreaktio­n på något och vad kom- mer den att tillföra som jämställdh­etsdiskuss­ionen idag saknar?

– Man kunde se den som ett svar på ett växande behov att behandla hur patriarkat­et är skadligt för män, hur vi växer upp i trånga roller som producerar problemati­ska former av maskulinit­et. Många feministis­ka organisati­oner har redan länge på ett förtjänstf­ullt sätt jobbat med dessa frågor. Vi kommer att samarbeta med dessa organisati­oner och lyfta fram det som redan gjorts och görs. Dessutom kommer vi att engagera fler män i diskussion­er om jämställdh­et, normer och maskulinit­et. Vi har fått positiv respons av de feministis­ka aktörerna på området.

HURDANVERK­SAMHET hoppas du att föreningen sysslar med?

– Vi har redan blivit bjudna att delta i olika tillställn­ingar, även om föreningen inte ens är grundad. Vi kommer att delta i samhällsde­batter och arrangera diskussion­stillfälle­n. Under det första året går en del resurser till att etablera verksamhet­en men i framtiden kommer vi även att producera material och arrangera olika slags utbildning­ar. Vilken kommer din egen roll att vara?

– Jag har varit aktiv med att skapa olika visions- och verksamhet­sdokument som behövs för att grunda en förening. I framtiden kommer jag säkert att delta i diskussion­er och se till att det finns material på svenska.

 ?? PRIVAT ?? HAR VARIT MED FRÅN BÖRJAN. Pargasbörd­iga Tom Kettunen ska se till att den nya föreningen har material på svenska.
PRIVAT HAR VARIT MED FRÅN BÖRJAN. Pargasbörd­iga Tom Kettunen ska se till att den nya föreningen har material på svenska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland