Ti­o­tals ko­min­te hem

» Stormen stop­pa­de Vå­no­fär­jan i tors­dags som stod stil­la än­nu i går kväll. Fri­vil­li­ga hjälp­te till att kö­ra folk mel­lan Vå­no och Mi­e­lisholm.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Fors­sell mo­ni­ca.fors­[email protected]­me­dia.fi Anja Ku­u­sisto anja.ku­u­[email protected]­me­dia.fi Kim Lund anja.ku­u­[email protected]­me­dia.fi

I Par­gas stop­pa­de stormen Vå­no­fär­jan, som stod stil­la än­nu igår kväll. Orts­bor är kritiska till in­for­ma­tions­gång­en.

På fre­dags­mor­go­nen fanns ti­o­tals per­so­ner i bil­kö för att ta sig över från Mi­e­lisholm till Vå­no och tvärtom i Par­gas.

En del av dem har va­rit tvung­na att över­nat­ta på si­na ar­bets­plat­ser, bå­de på Mi­e­lisholms­si­dan och på fast­lan­det på grund av si­tu­a­tio­nen.

– Jag och ett par and­ra sov på job­bet då vi in­te kun­de fa­ra hem till ”Hol­mo”, sä­ger Hans Gin­ström som bor på Mi­e­lisholm.

HANJOBBAR på af­fä­ren Hong­Kong in­ne på Mal­men, det vill sä­ga i Par­gas cent­rum. Fre­da­gen var han le­dig och gjor­de på mor­go­nen ett nytt för­sök kö­ra ner till färj­stran­den, men fär­jan stod än­nu stil­la och det blev att vän­da om.

På Mi­e­lisholm fick de an­ställ­da på färg­fa­bri­ken Nor­cou­lor se sig om en säng­plats på ar­bets­plat­sen. En av dem var Hen­rik Gestra­ni­us.

– Det var ett li­tet även­tyr men al­la var på gott humör och det var inga pro­blem. Li­te hung­ri­ga blev vi, men här var en som bor på Mi­e­lisholm så hon häm­ta­de till oss.

FÄR­JAN STAN­NA­DE tors­dags­ef­ter­mid­da­gen på grund av den hår­da syd­väst­li­ga vin­den.

På fre­dags­för­mid­da­gen blås­te det kring 20 m/s vid Vå­no­fär­jans pass och i vind­by­ar­na gick det upp mot 25– 28 me­ter i se­kun­den, för­kla­rar fär­jans skep­pa­re Jari Var­jo­nen.

Det ström­mar ock­så kraf­tigt i Vå­no sun­det vil­ket för­svå­rar na­vi­ge­ran­det av fär­jan.

ETTPROVÅK gjor­des på mor­go­nen, men en­ligt Hå­kan Fors­man, tra­fik­chef vid Fin­fer­ri­es, och skep­pa­ren Var­jo­nen var det då fort­fa­ran­de allt­för far­ligt att åter­upp­ta tra­fi­ken.

– Bå­de vind­rikt­ning­en och ström­mar­na mot­ver­kar och med last om­bord blir fär­jan än­nu svå­ra­re att na­vi­ge­ra, för­kla­rar Fors­man.

– Det finns folk som frå­gar hur vi in­te kan kö­ra över fär­jan då mind­re bå­tar kan ta sig över, men det är tvärtom, det är svå­ra­re ju tyng­re last vi har om­bord och vi kan in­te ta så­da­na ris­ker.

BLANDDEMSOM på mor­go­nen vän­ta­de på att kom­ma över till Mi­e­lisholm och At­tu hör­de per­so­nal från El-Tel. Om­kring hund­ra hus­håll på ön At­tu, sö­der om Mi­e­lisholm är näm­li­gen ut­an el och per­so­na­len be­hö­ver kom­ma ut till ön för att få felet re­pa­re­rat.

– Vi kan för­stås fa­ra över med mind­re bå­tar, men det är in­te så myc­ket vi lyc­kas åstad­kom­ma om vi in­te får ut­rust­ning med oss, sä­ger To­ni Lil­ja, el­mon­tör vid El-Tel.

PÅ FRE­DAGS­MOR­GO­NEN bör­ja­de fri­vil­li­ga orts­bor kö­ra över män­ni­skor med Ska-Plans alu­mi­ni­um­båt.

Mi­e­lisholm­bor­na Kris­ter Hen­riks­son och Kit­ty Abra­hams­son var re­do att hjäl­pa ock­så El-Tel med fle­ra över i en alu­mi­ni­um­båt, en AluC­raft.

– Bå­ten har vi lå­nat av gran­nen, Ska-Plan. Och det är in­te så stor sak, klart vi hjäl­per om vi kan, sä­ger Kit­ty Abra­hams­son.

SKA-PLANS vd Sver­ker Karls­son var själv ne­re vid stranden på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen och kväl­len. Han räk­nar att de kört cir­ka 30 tu­rer.

– In­te är vi nöj­da, men jag har full för­stå­el­se för skep­pa­ren som har an­sva­ret för fär­jan i fall nå­got skul­le hän­da.

Jag och ett par and­ra sov på job­bet då vi in­te kun­de fa­ra hem till ”Hol­mo”. Hans Gin­ström, Mi­e­lisholms­bo

ANJA KU­U­SISTO

VARDAGSHJÄLTAR. Även om Kris­ter Hen­riks­son och Kit­ty Abra­hams­son in­te vil­le vid­kän­nas ti­teln, men de kör­de över en del folk i alu­mi­ni­um­båt då fär­jan stod.

OM­BORD. Hå­kan Forr­man, tra­fik­chef på Fin­fer­ri­es, be­kla­gar lä­get.

VÅ­NO­FÄR­JAN STÅR. På and­ra stranden, på Mi­e­lisholm, finns en bil­kö som vän­tar. Det här var lä­get på fre­dags­mor­go­nen.,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.