Få­sä­ger nej­till vac­ci­net

» Över 90 pro­cent av al­la barn i om­rå­det är vac­ci­ne­ra­de mot mäss­ling.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Pa­tri­cia Tor­valds ny­he­[email protected]­me­dia.fi

I Egent­li­ga Fin­land är vac­cin­täck­ning­en så hög att man slip­per oroa sig för mäss­ling­en.

Esa Rin­ta­la, över­läka­re vid en­he­ten för sjuk­hus­hy­gi­en och in­fek­tions­be­kämp­ning vid Åbo Uni­ver­si­tets­cen­tral­sjuk­hus, tror in­te man be­hö­ver oroa sig för mäss­ling i Egent­li­ga Fin­land.

– MPR-vac­ci­na­tions­täck­ning­en i Egent­li­ga Fin­land är yt­terst bra och vi har in­te vac­ci­na­tions­väg­ra­re i sam­ma ut­sträck­ning som i Ös­ter­bot­ten, kon­sta­te­rar han. VAC­CI­NET mot mäss­ling, rö­da hund och pås­sju­ka, MPR-vac­ci­net, in­går i det na­tio­nel­la vac­ci­na­tions­pro­gram­met i Fin­land och är gra­tis för al­la.

I Egent­li­ga Fin­land är vac­ci­na­tions­täck­ning­en hög och över 90 pro­cent av al­la barn i om­rå­det är vac­ci­ne­ra­de mot mäss­ling.

– Här är de fles­ta skyd­da­de, pre­cis som i ma­jo­ri­te­ten av Fin­land, men det finns vis­sa om­rå­den där det är van­li­ga­re att väg­ra vac­ci­ne­ra si­na barn, be­rät­tar Rin­ta­la.

En all­var­lig sjuk­dom kan le­da till att ett barn in­te kan vac­ci­ne­ras av sä­ker­hets­skäl, men det här är yt­terst säll­synt. ÄVENDESOM flyt­tar till Fin­land från ut­lan­det blir i ma­jo­ri­te­ten av fal­len vac­ci­ne­ra­de.

Fa­mil­jer som im­mi­gre­rar till Fin­land får in­for­ma­tion om vac­ci­ner av sin hem­kom­mun då de läm­nat in en flyt­tan­mä­lan.

– MPR-vac­ci­net an­vänds i de fles­ta väs­ter­länds­ka län­der så en stor del av dem som flyt­tar hit är re­dan vac­ci­ne­ra­de, för­kla­rar Rin­ta­la.

De asyl­sö­kan­de som kom­mer till Fin­land vac­ci­ne­ras i ett ti­digt ske­de då de an­län­der till en flyk­ting­för­lägg­ning. I FIN­LAND har sjuk­do­men länge va­rit utro­tad och i da­gens lä­ge kon­sta­te­ras en­dast noll till fem fall av mäss­ling per år. Per­so­ner­na som in­sjuk­nat har all­tid fått smit­tan ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.