Sju­av­tio bo­stä­der är­bo­ka­de

» De förs­ta blir in­flytt­nings­kla­ra i slu­tet av näs­ta år. Hu­set får fle­ra flot­ta mil­jon­lä­gen­he­ter med tak­ter­rass.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU -

Hem­men som byggs i an­ri­ka Ver­dan­di­hu­set är ef­ter­trak­ta­de. Par i me­del­ål­dern är mest in­tres­se­ra­de.

Bo­stä­der­na som byggs i det an­ri­ka Ver­dan­di­hu­set i Åbo är ef­ter­trak­ta­de.

Över 70 pro­cent av bo­stä­der­na är för­hands­bo­ka­de in­för för­sälj­ning­en som star­tat den här vec­kan.

I hu­set byggs 57 bo­stä­der i fem vå­ning­ar. Stor­le­ken va­ri­e­rar från 27–40 kvadrat­me­ter sto­ra et­tor till över 300 kvadrat­me­ter sto­ra fler­rums­lä­gen­he­ter.

Pri­ser­na va­ri­e­rar från 230 000 eu­ro skuld­fritt för de mins­ta et­tor­na till över två mil­jo­ner eu­ro för de störs­ta bo­stä­der­na. Fle­ra bo­stä­der i hu­set kos­tar över en mil­jon eu­ro.

Kvadrat­me­ter­pri­set va­ri­e­rar mel­lan knap­pa 6000 eu­ro och 8400 eu­ro för de dy­ras­te lä­gen­he­ter­na.

MESTEFTERTRAKTADE är de mind­re bo­stä­der­na.

– Vi har kö till et­tor­na och två­or­na. Et­tor­na är mest ef­ter­trak­ta­de, sä­ger Ca­mil­la Sa­hr­man, som an­sva­rat för mark­nads­fö­ring­en och ta­git emot för­hands­bok­ning­ar.

Många av dem som för­hands­bo­kat en bo­stad är par i me­del­ål­dern.

– Typis­ka in­tres­sen­ter är par som bor i ett stort eg­na­hems­hus på Hir­ven­sa­lo el­ler i Nå­den­dal och där bar­nen flyt­tat hem­i­från. De här per­so­ner­na vill flyt­ta till cent­rum där det är nä­ra till ån, Sa­lu­tor­get och Sa­lu­hal­len, och öv­rig ser­vice, sä­ger Sa­hr­man.

De dy­ras­te och mest fa­shio­nab­la lä­gen­he­ter­na finns i hu­sets övers­ta vå­ning­ar. Där byggs sju sto­ra bo­stä­der i två vå­ning­ar. Al­la har en stor ter­rass i öv­re vå­ning­en.

Ter­ras­ser­na vet­ter ut mot in­ner­går­den med ut­sikt mot ån och Vård­bergspar­ken.

TER­RAS­SER­NA GÖR att hu­sets fa­sad mot går­den får ett helt an­nat ut­se­en­de jäm­fört med i dag. Fler bal­kong­er byggs ock­så mot går­den sam­ti­digt som de nu­va­ran­de för­ny­as.

– Allt sker med mu­sei­myn­dig­he­ter­nas god­kän­nan­de. Fa­sa­den mot in­ner­går­den är in­te skyd­dad till skill­nad från fa­sa­den mot ga­tan, den hålls in­takt, sä­ger Ol­li Lak­ka, äga­re i fö­re­ta­get In­vest House. In­vest House Oy och Olin & Son In­vest Oy står bakom bygg­nads­pro­jek­tet. Bå­da är Åbo­fö­re­tag och har erfarenhet av lik­nan­de pro­jekt i Helsing­fors.

FÖ­RE­TA­GEN drivs av Ol­li Lak­ka och Tim Olin.

Hu­set får 27 bo­stä­der som vet­ter mot går­den, al­la får bal­kong.

De run­da trapp­hu­sen mot in­ner­går­den som är kän­ne­teck­nan­de för bygg­na­den be­va­ras. In­ne i trapp­hu­sen byggs run­da rum.

Un­der re­no­ve­ring­en av hu­set får hu­sets fa­sad ny rapp­ning, ock­så plåt­ta­ket för­ny­as.

Lak­ka är med­ve­ten om att hu­sets yp­per­li­ga lä­ge ett kvar­ter från Sa­lu­tor­get gör det till ett at­trak­tivt bo­stads­hus.

BYGGNADENS histo­ria och det fak­tum att Ver­dan­di­hu­set är ett av de få gam­la hus i Åbo cent­rum som be­va­rats har ock­så be­ty­del­se.

JAN-OLE EDBERG

HÖGT UPP. Ut­sikt från bygg­ställ­ning­ar­na i en av hu­sets öv­re vå­ning­ar. Fa­sa­den mot in­ne­går­den får ter­ras­ser och nya bal­kong­er.

RUN­DA FOR­MER. Här är ta­ket till ett av Ver­dan­di­hu­sets trapp­hus. I trapp­hu­sen byggs run­da bo­stä­der. I bak­grun­den skym­tar Gil­les­går­den och Bas­si­hu­set.

ÖPPET TAK. Ca­mil­la Sa­hr­man och Ol­li Lak­ka i Ver­dan­di­hu­sets tak­vå­ning. Vå­ning­en är för till­fäl­let helt öp­pen ef­ter att hal­va husta­ket in mot går­den har ri­vits. Här ska byg­gas bo­stä­der med tak­ter­rass.

NYTT TAK. Svens­ka klub­bens gam­la re­stau­rangsa­lar får nya tak med tak­föns­ter när de byggs om till bo­stads­lo­ka­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.