Fab­be får fi­li­al i Buc­ki­la

» Hem­bakt och gott ryk­te gjor­de att Fab­bes café fick chan­sen att ha en fi­li­al i den an­ri­ka herr­går­den i Pi­kis.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/[email protected]­me­dia.fi

Det är gott om folk i Buc­ki­la herr- gård en helt van­lig ons­dags­ef­ter- mid­dag.

En del har kom­mit för att be­sö­ka in­red­nings­af­fä­ren Adal­mi­i­nan Hel­mi, and­ra be­kan­tar sig med Pu­ti­ik­ki Ro­sas klädsor­ti­ment.

Mitt emel­lan de bå­da af­fä­rer­na lig­ger ny­öpp­na­de Fab­bes café där bor­den är väl­fyll­da med folk som sit­ter och smut­tar på sitt kaf­fe och tug­gar på en kak­bit el­ler bul­le.

Fab­bes café finns ock­så på Fa­briks­ga­tan i aka­de­mi­k­var­ten där Ralf De­gerth och hans per­so­nal har en fast kund­krets och det var där han gavs chan­sen att ock­så ha ett café i Buc­ki­la.

– Någ­ra av ägar­na till herr­går­den bru­ka­de kom­ma till café­et och gil­la­de tyd­li­gen vå­ra produkter. De vil­le in­te ha nå­gon stor ked­ja till går­den och frå­ga­de oss om vi var

intresserade.

SE­DAN GICK allt snabbt. Den förs­ta kon­tak­ten gjor­des för en må­nad se­dan, och två vec­kor se­na­re var café­et igång.

– Det gick med ra­san­de fart, sä­ger De­gerth.

Han snick­ra­de snabbt ihop en disk och tog itu med and­ra prak­tis­ka sa­ker me­dan hans dot­ter So

fia sat­te fart på kak­ba­kan­det. Bak­ver­ken la­gas i café­et på Fa­briks­ga­tan och körs ut till Buc­ki­la där köks­fa­ci­li­te­ter­na är be­tyd­ligt mer spar­tans­ka än i Åbo.

– Verk­sam­he­ten skil­jer sig gans­ka myc­ket. Här finns ing­et rin­nan­de vat­ten och vi bär ut dis­ken och dis­kar i en bygg­nad här bred­vid. Even­tu­ellt ska här in­stal­le­ras ett kök och dras in vat­ten i fram­ti­den.

TILLSVIDARE ser­ve­ras ing­en lunch men det finns pla­ner på an­nat pro­gram. Bland an­nat ska man få en fly­gel till den sto­ra sa­len där det kan ord­nas små­ska­li­ga kon­ser­ter och till som­ma­ren pla­ne­ras en stor ute­ser­ve­ring. Ett eget namn på café­et kan ock­så bli ak­tu­ellt, ar­bets­nam­net är tillsvidare Fab­bes&Buc­ki­la.

Café­et har öp­pet ons­dag till fre­dag mel­lan kloc­kan 14 och 18 och un­der vec­ko­slu­ten mel­lan 12 och 16.

KIM LUND

FAB­BES FI­LI­AL. Det gick snabbt för Ralf De­gerth att öpp­na ett café i Buc­ki­la gård. Två vec­kor ef­ter att han blev till­frå­gad var verk­sam­he­ten igång ”Det gick med ra­san­de fart”.

BUC­KI­LA HERR­GÅRD.

SMÅTT OCH GOTT. Bak­ver­ken la­gas i Fab­bes café på Fa­briks­ga­tan och körs ut till Buc­ki­la herr­gård i Pi­kis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.