Sta­de­när ojäm­likt pla­ne­rad

» Det är hög tid att Åbo be­ak­tar ojäm­lik­he­ten i sin stads­pla­ne­ring, sä­ger fors­ka­re.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­[email protected]­me­dia.fi

Stock­holm och Åbo på­min­ner om varand­ra sett till hur åt­skil­da in­vand­ra­re och in­föd­da fin­län­da­re bor.

Full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter i Åbo fick sig på mån­dag en dos kal­la fak­ta i ett äm­ne som präg­lats av myc­ket dis­kus­sion men li­te hand­ling, näm­li­gen seg­re­ga­tion.

Stats­ve­tar­na Ti­mo Kauppi­nen, forskar­pro­fes­sor vid In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, och Jark­ko Ra­sin­kang­as, uni­ver­si­tets­lek­tor vid Åbo uni­ver­si­tet, be­rät­ta­de att Åbo slä­par ef­ter Helsing­fors och Tam­mer­fors när det hand­lar om att pla­ne­ra på ett sätt som mot­ver­kar seg­re­ga­tion.

PROBLEMETHANDLAR in­te en­bart om et­nisk seg­ra­tion, det vill sä­ga att in­vand­ra­re ten­de­rar att kon­cen­tre­ras till vis­sa stads­de­lar, ut­an ock­så om att in­komst­klyf­tor­na syns tyd­ligt i var folk bor. ARA-bo­stä­der­na, allt­så hy­res­bo­stä­der som byggts med stat­ligt stöd, ten­de­rar att fin­nas i Åbos ut­kan­ter.

Nå­gon bland­ning av in­komst­klas­ser­na finns allt­så in­te.

DET FINNS ock­så ett sam­band mel­lan et­nisk seg­re­ga­tion och in­komstre­la­te­rad seg­re­ga­tion, sä­ger Kauppi­nen. Kråk­kär­ret var, in­nan det blev en in­vandrar­tät stads­del, en stads­del som hys­te en stor del lå­gin­komst­ta­ga­re.

Det hand­lar allt­så om en struk­tu­rell ojäm­lik­het som Åbo in­te ta­git tag i. En­ligt Kauppi­nen på­min­ner seg­re­ga­tions­ni­vån i Åbo­re­gi­o­nen om den som på­träf­fas i svens­ka stor­stä­der.

FÖRSTÅSBOR det i Stock­holmsom- rå­det be­tyd­ligt fler in­vand­ra­re än i Åbo. Lik­he­ten finns in­te där, ut­an sna­ra­re i att in­föd­da fin­län­da­re och in­vand­ra­re i Åbo bor åt­skil­da på sam­ma sätt som in­föd­da svens­kar och in­vand­ra­re gör det i Stock­holms­om­rå­det.

På det så kal­la­de olik­hets­in­dex­et lig­ger Åbo när­ma­re Stock­holm än vad Helsing­fors gör.

RASINKANGASSÄGER att det finns fle­ra or­sa­ker till var­för så är fal­let. Dels har Helsing­fors och Tam­mer­fors upp­levt in­flytt­nings­boo­mer långt in­nan Åbo, vars bo­stads­mas­sa va­rit i ba­lans och som först nu upp­le­ver en or­dent­lig be­folk­nings­ök­ning.

De två öv­ri­ga stä­der­na har tving­ats tän­ka på seg­re­ga­tio­nen på ett an­nat sätt än Åbo. Här har bil­li­ga bo­stads­pri­ser styrt in­flytt­nings­ström­mar­na, ut­an po­li­tis­ka an­sträng­ning­ar att sty­ra dem. RA­SIN­KANG­AS SÄ­GER att i Tam­mer­fors och Helsing­fors finns det, för­u­tom en er­fa­ren­het av des­sa frå­gor, or­dent­ligt med re­sur­ser för en stads­pla­ne­ring som be­ak­tar seg­re­ga­tio­nen.

Det finns en lång­sik­tig­het och nå­gon som är be­redd att för­sva­ra den­na typ av pla­ne­ring.

NU NÄR ÅBO är in­ne i en till­växt­fas finns det all or­sak att tän­ka på des­sa frå­gor, sä­ger Ra­sin­kang­as.

Ett sam­ar­be­te mel­lan stä­der­na är nöd­vän­digt, även om det är svårt att på för­hand sä­ga vil­ken typ av pla­ne­ring som fun­ge­rar för Åbo. Det gäl­ler att tes­ta ett verk­tyg åt gång­en, sä­ger Ra­sin­kang­as.

REAKTIONERNA från en rad le­da­mö­ter ef­ter de två stats­ve­tar­nas pre­sen­ta­tion var att man länge känt till problemet men in­te age­rat.

Nu har sta­den trots allt ett seg­re- ga­tions­pro­gram un­der ar­be­te. Kon­kre­ta åt­gär­der ut­lo­vas.

MEN DET fanns ock­så upp­giv­na kom­men­ta­rer om att seg­re­ga­tion är ound­vik­lig så länge som in­vand­ring­en till­tar.

Kauppi­nen på­pe­ka­de att en mer blan­dad be­folk­ning in­te i sig är ett pro­blem. In­te hel­ler är det ett pro­blem att in­vand­ra­re fri­vil­ligt flyt­tar till vi­sas stads­de­lar. Dess­utom har män­ni­skor fri­he­ten att flyt­ta vart de vill.

Pro­blem upp­står om per­so­ner, på grund av in­vand­rar­bak­grund, el­ler av in­komst­klass, in­te har möj­lig­het att flyt­ta vart de vill, sä­ger Kauppi­nen.

● Läs om full­mäk­ti­ge­mö­tet på åu.fi

DAN LO­LAX

DIS­KU­TE­RA­DE SEG­RE­GA­TION. Jark­ko Ra­sin­kang­as och Ti­mo Kauppi­nen, längst till hö­ger, del­tog i mån­da­gens full­mäk­ti­ge­se­mi­na­ri­um i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.