En­tim­mestå­get kon­kur­re­rar om EU-peng­ar

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

Full­mäk­ti­ge­se­mi­na­ri­et på mån­dag fick ock­så hö­ra det se­nas­te om det så kal­la­de en­tim­mestå­get, det vill sä­ga den nya ban­sträck­ning mel­lan Es­bo och Sa­lo som ska för­kor­ta restiden med tåg mel­lan Åbo och Helsing­fors be­tyd­ligt.

Så myc­ket nytt ha­de stads­di­rek­tör Min­na Ar­ve in­te att be­rät­ta. Klart är att pro­jek­tet be­vil­jats pla­ne­rings­peng­ar på 40 mil­jo­ner eu­ro och att i bäg­ge än­dor­na, det vill sä­ga i Åbo och i Es­bo, är ban­pro­jekt un­der pla­ne­ring. I Åbo hand­lar det om ban­gårds­pro­jek­tet.

En­tim­mestå­get be­räk­nas kos­ta mel­lan 1,5 och 2 mil­jar­der eu­ro. Det finns EU-fi­nan­sie­ring, upp till 50 pro­cent av pla­ne­rings­kost­na­der­na, att sö­ka men om den täv­lar en rad and­ra eu­ro­pe­is­ka in­fra­struk­tur­pro­jekt.

Ock­så på na­tio­nell ni­vå finns det en rad pro­jekt som vill ha stat­lig fi­nan­sie­ring, nu se­nast bland an­nat pla­nen på en tun­nel mel­lan Tal­linn och Helsing­fors. Min­na Ar­ve tror trots allt in­te att des­sa pro­jekt kon­kur­re­rar med en­tim­mestå­get. Det hand­lar om långa pla­ne­rings­ti­der, och in­ve­ste­rings­be­slu­ten tas tro­li­gen un­der oli­ka re­ge­rings­pe­ri­o­der.

Ar­ve vil­le och lug­na oro­li­ga i Ka­ris­om­rå­det, som be­fa­rar att en ny ba­na läm­nar den de­len av Väst­ny­land i stic­ket. Kust­ba­nan blir kvar och kan ut­veck­las, sä­ger Ar­ve.

MA­RIA THÖLIX

MIN­NA AR­VE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.