Na­tu­ren och trygg­he­ten loc­kar till skär­går­den

» Stu­di­er och ar­be­te är främs­ta or­sa­ker till ut­flytt­ning, vi­sar en färsk un­der­sök­ning.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Mikael Pi­ip­po SPT

Släkt­ban­den till skär­går­den är star­ka­re i Åbo­lands och Ålands skär­gård än åt Stock­holm­hål­let.

Mi­gra­tions­in­sti­tu­tet pub­li­ce­ra­de på mån­da­gen en rap­port om flytt­rö­rel­ser till och från skär­går­den.

Rap­por­ten om­fat­tar Fin­lands och Ålands skär­gårds­kom­mu­ner samt en del av den svens­ka kus­ten.

En­ligt fors­kar­na Dan Sund­bloms och Pia Lil­je­rot­hs rap­port är skär­går­den at­trak­tiv fram­för allt på grund av sin miljö, men bris­ten på ser­vice och långa av­stånd kan av­skräc­ka män­ni­skor. Fors­kar­nas de­fi­ni­tion på skär­gård in­ne­fat­tar öar som in­te har fast väg­för­bin­del­se till fast­lan­det.

RAPPORTENBASERAR sig på en en­kät som skic­kat ut till sam­man­lagt 4500 män­ni­skor i Åbo­lands skär­gård, Ålands skär­gårds­kom­mu­ner och Stock­holms skär­gård. Enkä­ten skic­ka­des bå­de till per­so­ner som är fast bo­sat­ta i skär­går­den och till per­so­ner som flyt­tat bort från skär­går­den un­der de tio se­nas­te åren.

1191 per­so­ner sva­ra­de på enkä­ten. Me­del­ål­dern på dem som sva­ra­de var 50 år.

BLAND DE NYINFLYTTADE, det vill sä­ga dem som flyt­tat till skär­går­den un­der de se­nas­te tio åren, var hu­vud­or­sa­ker­na till flyt­ten skär­går­dens na­tur och este­tis­ka vär­de. Sär­skilt i Stock­holms skär­gård såg de som sva­rat på enkä­ten ock­så flyt­ten till skär­går­den som ett sätt att för­verk­li­ga sig själ­va.

Fors­kar­na frå­ga­de ock­så hur de nyinflyttade upp­le­ver skär­går­den i jäm­fö­rel­se med si­na ti­di­ga­re hem­or­ter. Lev­nads­mil­jön och den per­son­li­ga trygg­he­ten upp­fat­ta­des all­mänt som bätt­re i skär­går­den, me­dan skär­går­dens ut­bud av so­ci­al- och häl­so­vårds­tjäns­ter, ser­vice och kultur fick lågt be­tyg. Sär­skilt i Stock­holms skär­gård upp­le­ver nyinflyttade att till­gäng­lig­he­ten till so­ci­a­la tjäns­ter är säm­re än på de­ras ti­di­ga­re hem­or­ter.

EN MA­JO­RI­TET av de nyinflyttade i bå­de Åbo­lands, Stock­holms och Ålands skär­gård ha­de känt sig myc­ket väl­kom­na på sin nya hem­ort och tyck­te att det va­rit lätt att bli en del av skär­gårds­sam­häl­let.

Kart­lägg­ning­en av vem som bor i skär­går­den vi­sar att släkt­ban­den till skär­går­den är star­ka­re i Åbo­lands och Ålands skär­gård än åt Stock­holm­hål­let. I Åbo­lands skär­gård är 49 pro­cent av dem som sva­rat på enkä­ten föd­da el­ler upp­vux­na i skär­går­den och i Ålands skär­gårds­kom­mu­ner är mot­sva­ran­de siff­ra 43 pro­cent. Av dem som bor i Stock­holms skär­gård är där­e­mot ba­ra 28 pro­cent föd­da el­ler upp­vux­na där.

OR­SA­KER­NA TILL ATT folk stan­nar kvar i skär­går­den är i mångt och myc­ket de­sam­ma som or­sa­ker­na till att man väl­jer att flyt­ta dit. Na­tu­ren och den per­son­li­ga trygg­he­ten fram­trä­der som de vik­ti­gas­te fak­to­rer­na. Ser­vice- och kul­tur­ut­bu­det nämns där­e­mot väl­digt säl­lan.

Över 90 pro­cent av dem som bor i skär­går­den sä­ger att de trivs väl­digt bra el­ler bra på sin hemö. Det­ta gäl­ler för al­la tre skär­gårds­om­rå­den. Un­ge­fär 80 pro­cent sva­ra­de dess­utom att de tror att de kom­mer att bo kvar i skär­går­den om tio år.

Trots att de som bor i skär­går­den öser lovord över hemtrak­ten och trivs bra häv­dar fors­kar­na att in­vå­na­ran­ta­let i de un­der­sök­ta om­rå­de- na är på väg nedåt. Sam­man­lagt 217 fö­re det­ta skär­gårds­bor sva­ra­de på frå­gor om de­ras val att flyt­ta bort från skär­går­den.

OR­SA­KER­NA TILL ut­flytt­ning­en va­ri­e­ra­de stort. Ut­flyt­tar­na från Stock­holms skär­gård nämn­de fram­för allt av­stånd, ser­vice­ut­bud och fär­je­för­bin­del­ser som or­sa­ker till att de läm­nat skär­går­den bakom sig. Ock­så i de åländs­ka kom­mu­ner­na ha­de ser­vice­ut­bu­det och av­stån­den i kom­bi­na­tion med fär­je­för­bin­del­ser­na in­ver­kat på beslutet att flyt­ta bort.

Av­stånd och ser­vice­ut­bud nämn­des ock­så av dem som flyt­tat från Åbo­lands skär­gård men fär­je­för­bin- del­ser­na ver­ka­de in­te upp­le­vas som ett li­ka stort pro­blem.

AV DEM SOM flyt­tat från Åbo­lands skär­gård upp­gav 44,9 pro­cent att stu­di­er på an­nan ort haft väl­digt stor el­ler stor in­ver­kan på flytt­be­slu­tet. I Ålands skär­gård var mot­sva­ran­de siff­ra 30,7 pro­cent och i Stock­holms skär­gård ba­ra 16,1 pro­cent. En­ligt fors­kar­na verkar en stor del av ti­di­ga­re åbo­länds­ka och åländs­ka skär­gårds­bor upp­le­va att det in­te går att stu­de­ra om man bor kvar i skär­går­den. Även ar­bets­re­la­te­rad bort­flytt fram­träd­de ur en­kätsva­ren, ock­så i Stock­holms skär­gård.

Av dem som flyt­tat från Åbo­lands och Stock­holms skär­går­dar upp­gav näs­tan hälf­ten att de kan tän­ka sig att flyt­ta till­ba­ka inom fem år. För Ålands skär­gårds­kom­mu­ner var mot­sva­ran­de siff­ra un­der 40 pro­cent.

ÅU-FO­TO

MYSFAKTORER. Na­tu­ren och trygg­he­ten är skär­går­dens trumf­kort, en­ligt en färsk rap­port från Mi­gra­tions­in­sti­tu­tet.

RO­BERT SE­GER/MO­MENT/SPT

LIVSVILLKOR. Fär­je­för­bin­del­ser­na är livsvik­ti­ga för skär­går­dens drag­nings­kraft, en­ligt enkä­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.