Fors­ka­re re­kom­men­de­rar att Åbo sat­sar på Ös­terås

» Det skul­le ock­så lö­na sig för sta­den att sat­sa på Slotts­sta­den och Skan­sen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - Ca­ri­na Holm 045-131 9620/ca­ri­[email protected]­me­dia.fi

Åbo stad bor­de pri­o­ri­te­ra ut­veck­ling­en av sin mar­kan­vänd­ning fram­för allt i Ös­terås.

Det är re­kom­men­da­tio­nen av fors­ka­ren Ant­ti Kur­vi­nen vid fa­kul­te­ten för eko­no­mi och byg­gan­de vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet.

Inom ra­men för stads­forsk­nings­pro­gram­met i Åbo har han ut­rett vil­ka om­rå­den som sta­den bor­de sat­sa på att ut­veck­la, ur kom­mu­na­le­ko­no­misk syn­vin­kel, ef­tersom sats­ning­ar­na ock­så gyn­nar om­kring­lig­gan­de om­rå­den.

ÖSTERÅSTOPPAR hans re­kom­men­da­tions­lis­ta. Ös­terås har stor ut­veck­lings­po­ten­ti­al, vil­ket ock­så har be­ty­del­se för nä­rings­li­vets ut­veck­ling.

En­ligt Kur­vi­nen bor­de Åbo stad pri­o­ri­te­ra stads­ut­veck­ling­en i om­rå­den som bil­dar ett slags för­stä­der till Åbo cent­rum. Hit hör ock­så Skan­sen och Slotts­sta­den.

– Spe­ci­ellt Ös­terås och Slotts­sta­den kan ses som ut­veck­lings­zo­ner för sta­dens nu­va­ran­de cent­rum. Ge­nom att ut­veck­la dem och sat­sa på mar­kan­vänd­ning­en i de här om­rå­de­na, kan sta­den öka cent­rums at­trak­tions­kraft.

Sats­ning­ar på att ut­veck­la de här om­rå­de­na skul­le ock­så ha gynn­sam- ma ef­fek­ter för när­lig­gan­de om­rå­den och där­för va­ra bra ur kom­mu­na­le­ko­no­misk syn­vin­kel.

TILL DE OM­RÅ­DEN som Kur­vi­nen jäm­för­de hör ock­så Hir­ven­sa­lo, Va­ki­ni­ittu och Kos­ken­nur­mi.

Al­la om­rå­den som han ut­red­de har an­setts va­ra vik­ti­ga med tan­ke på sta­dens fram­ti­da ut­veck­ling un­der de när­mas­te åren.

Syf­tet var att för­sö­ka ut­re­da in­koms­ter och ut­gif­ter för even­tu­el­la in­ve­ste­ring­ar så hel­täc­kan­de som möj­ligt på fem­tio års sikt.

I be­räk­ning­ar­na be­ak­ta­des bland an­nat mark­pri­set, fas­tig­hets­be­skatt­ning­en, kom­mu­nal­tek­nis­ka in­ve­ste­ring­ar och vad det får för in­ver­kan på sta­dens inkomstskatt om om­rå­det be­byggs.

Ock­så kost­na­der­na för so­ci­al- och häl­so­vård samt skolin­ve­ste­ring­ar togs med i be­räk­ning­ar­na.

ÅU-FO­TO

ÖS­TERÅS. Värt att sat­sa på en­ligt fors­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.