Över 15 000 fin­län­da­re har fått mat­hjälp av Fin­lands Rö­da Kors i år

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

IN­RI­KES. Fin­lands Rö­da Kors oro­ar sig för att allt­för många fin­län­da­re mås­te ty sig till mat­hjälp. En­ligt FRK mås­te so­ci­al­skyd­det upp­gra­de­ras för att få bukt med problemet.

– Fin­land har upp­re­pa­de gång­er fått klan­der från Eu­ro­parå­det för att vårt grund­läg­gan­de so­ci­al­skydd är brist­fäl­ligt och att köp­kraf­ten slä­par ef­ter för dem som le­ver på so­ci­alt stöd. Där­för kom­mer vi att se mat­kö­er ock­så i fort­sätt­ning­en, sä­ger en­hets­chef Ma­ria Vil­ja­nen på Fin­lands Rö­da Kors i ett press­med­de­lan­de.

Rö­da Kor­set un­der­stry­ker att mat­hjäl­pen bor­de va­ra det sista halm­strå­et och en till­fäl­lig lös­ning i en män­niskas liv. Än­då är det många som är be­ro­en­de av mat­hjäl­pen för att kla­ra sig.

Fin­lands Rö­da Kors er­bju­der för när­va­ran­de mat­hjälp på 42 or­ter. I fjol var det sam­man­lagt 15 000 per­so­ner som fick mat­hjälp via Fin­lands Rö­da Kors.

En­ligt en en­kät som Rö­da Kor­set har lå­tit gö­ra är det främst skuld­sätt­ning och lång­tids­sjuk­do­mar som tving­ar män­ni­skor att för­li­ta sig på mat­hjälp.

– Låg­be­med­la­de har of­ta in­te råd att skö­ta sin egen häl­sa el­ler kö­pa me­di­ci­ner. Mat­hjäl­pen hjäl­per de här män­ni­skor­na att an­vän­da si­na få peng­ar på vik­ti­ga ut­gif­ter, sä­ger or­ga­ni­sa­tions­ko­or­di­na­tor Ve­li-Mat­ti Ah­ti­ai­nen på Rö­da Kor­sets di­strikt i Lapp­land.

JOONAS BRANDT/SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.