Bol­len nu hos Egent­li­ga Fin­lands Energi

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN - Mo­ni­ca Fors­sell

En­ligt Gre­ger Lind­holm är bol­len nu hos bo­la­get som vill byg­ga möl­lor­na, det vill sä­ga Egent­li­ga Fin­lands Energi. An­ting­en slo­par EFE de kraft­verk som lig­ger för nä­ra För­svars­mak­tens om­rå­de el­ler så flyt­tar bo­la­get på kraft­ver­ken.

Vd Ans­garHahn kon­sta­te­rar i ett med­de­lan­de per e-post att det är för ti­digt att sä­ga ex­akt hur utlåtandet på­ver­kar vind­parks­pla­ner­na. En­ligt Hahn tän­ker man än­då in­te gö­ra om he­la pla­nen ut­an ar­be­tar inom ra­men för den ex­i­ste­ran­de pla­nen.

Det här kan be­ty­da att EFE helt en­kelt slo­par de möl­lor som lig­ger för nä­ra För­svars­mak­tens om­rå­de och nö­jer sig med att byg­ga cir­ka 20 kraft­verk i Nor­danå-Löv­bö­le, i stäl­let för näs­tan 30. Om de pro­ble­ma­tis­ka möl­lor­na slo­pas från pla­nen be­hö­ver plan­lägg­nings­pro­ces­sen in­te tas om från bör­jan.

Pla­ce­rar man där­e­mot om kraft­ver­ken inom plan­lägg­nings­om­rå­det mås­te pro­ces­sen tas om igen från bör­jan.

In­nan EFE kan an­sö­ka om bygg­lov för möl­lor­na ska he­la vind­krafts­pla­nen än­nu god­kän­nas av kom­mu­nens tek­nis­ka nämnd, kom­mun­sty­rel­se samt kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.