Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

• Är ett av två i Fin­land. I he­la värl­den finns det när­ma­re 700 bi­o­sfär­om­rå­den i över 120 län­der.

• Bi­o­sfär­om­rå­dets hu­vud­mål är att hit­ta håll­ba­ra sätt att bo och ver­ka i skär­går­den och på så sätt främ­ja en po­si­tiv skär­gårds­ut­veck­ling och ett re­na­re hav.

• Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de in­rät­ta­des år 1994 och be­står av Skär­gårds­ha­vets na­tio­nal­park och de åbo­länds­ka skär­gårds­om­rå­den som till­hör Par­gas stad och Ki­mi­to­öns kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.