Många vill bli am­bas­sa­dör för Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de

An­mäl­ning­ar­na stop­pa­des två vec­kor in­nan de­ad­li­ne.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO - An­ni­na Su­o­mi­nen 050-411 3729 an­ni­na.su­o­mi­[email protected]­me­dia.fi

Det blev rus­ning till ut­bild­ning­en i att bli am­bas­sa­dör för Skär­gårds­ha­vet bi­o­sfär­om­rå­de, vars förs­ta träff ord­na­des i Åbo i går.

Drygt 40 ha­de an­mält sig re­dan två vec­kor in­nan de­ad­li­ne, be­rät­tar

Ce­ci­lia Lund­berg, ut­bild­nings­pla­ne­ra­re vid Cent­ret för livs­långt lä­ran­de som ar­ran­ge­rar ut­bild­ning­en till­sam­mans med Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de. Ef­ter det be­stäm­de sig ar­ran­gö­rer­na för att stänga an­mäl­ning­en.

– Vi kun­de in­te ha en allt för stor grupp. Det här är en pi­lot­ut­bild­ning och det blir jät­te­spän­nan­de att se hur det går. Vi hop­pas för­stås på fort­satt fi­nan­sie­ring så vi even­tu­ellt kan ord­na den på nytt i fram­ti­den, sä­ger Lund­berg.

DE AN­MÄL­DA ÄR fö­re­ta­ga­re, gui- der och lä­ra­re, många av dem med kopp­ling till tu­ris­men. De är i åld­rar­na 20–60+.

De fles­ta kom­mer från Par­gas och Na­gu, men det kom­mer ock­så folk från Åbo, Houtskär, Kor­po, Kö­kar, Ki­mi­to, Sa­lo och Väst­ra Ny­land.

LUND­BERG OCH Pia Prost vid Skär- gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de har ut­veck­lat idén till ut­bild­ning­en i två års tid. In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Sve­ri­ge, där det en­ligt Lund­berg finns en hel del liknande ut­bild­nings­pro­gram.

Syf­tet är att ge­nom att lä­ra sig me­ra om bi­o­sfär­om­rå­det och håll­bar ut­veck­ling få verk­tyg som ock­så kan va­ra till nyt­ta i den eg­na verk­sam­he­ten, ex­em­pel­vis i mark­nads­fö­rings­syf­te.

Un­der kur­sens gång dis­ku­te­ras ut­veck­lings­möj­lig­he­ter för en le­van­de skär­gård och hur del­ta­gar­na i si­na oli­ka rol­ler kan dra nyt­ta av det.

Ut­bild­ning­en ord­nas un­der vin­tern och vå­ren. De fem träf­far­na ord­nas i Åbo, Ki­mi­to/Par­gas och Na­gu.

AN­JA KUUSISTO

UNIKT. Skär­gårds­ha­vets bi­o­sfär­om­rå­de är spe­ci­ellt. Det finns en­dast två bi­o­sfär­om­rå­den i Fin­land, och när­ma­re 700 i he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.