Ef­ter­frå­gan på ko­da­re får TY att star­ta ny ut­bild­ning

» Pro­gram­me­ra­re ska nu­me­ra allt of­ta­re ock­så be­härs­ka kund­kon­tak­ter.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Bris­ten på ko­da­re får Åbo uni­ver­si­tet (TY) att star­ta en ny fort­bild­ning.

Den in­ten­si­va så kal­la­de Full Stack­fort­bild­ning­en sker vid forsk­ning­s­och ut­bild­nings­en­he­ten för fram­ti­da tek­nik.

Ny­sats­ning­en kom­plet­te­rar de ut­bild­ning­ar som re­dan ges av en­he­ten.

Må­let är att ”ax­la en be­ty­dan­de roll” i att lö­sa bris­ten på proffs inom in­for­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik, ICT, upp­ger uni­ver­si­te­tet.

– Ef­ter­frå­gan på ar­bets­mark­na­den är ex­cep­tio­nellt stor just nu, sä­ger Vil­le Leppä­nen, pro­fes­sor i pro­gram­me­rings­tek­nik vid Åbo uni­ver­si­tet.

EN­LIGT EN un­der­sök­ning vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet upp­gick det aku­ta be­ho­vet av pro­gram­me­rings­kun­ni­ga till 8000 i slu­tet av 2017. I Egent­li­ga Fin­land upp­skat­tas be­ho­vet va­ra 1000, en­ligt press­med­de­lan­det från Åbo uni­ver­si­tet.

– En del av be­ho­vet gäl­ler ni­scha­de om­rå­den, som ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens el­ler häl­so­tek­nik, men den sto­ra ef­ter­frå­gan gäl­ler pro­gram­ut­veck­la­re i all­män­het, sä­ger fors­ka­re Tu­o­mas Mä­ki­lä, som ko­or­di­ne­rar arrangemangen kring den nya fort­bild­ning­en.

För­do­mar om pro­gram­me­ra­re som sit­ter en­sam­ma för sig själ­va stäm­mer in­te; de ska nu­me­ra ock­så be­härs­ka kund­kon­tak­ter och ar­be- Fort­bild­ning­en vid Åbo uni­ver­si­tet bör­jar i mars. ta flex­i­belt i ett team, sä­ger Mä­ki­lä.

FORT­BILD­NING­EN sker i sam­ar­be­te med lo­ka­la fö­re­tag. Fö­re­ta­gen bi­drar med sak­kun­ni­ga som hål­ler fö­re­läs­ning­ar och er­bju­der oli­ka upp­drag som kun­de gö­ras som prak­tik.

– Det finns många i Egent­li­ga Fin­land som har bas­kun­ska­per, men vars kun­nan­de in­te mot­sva­rar de

krav som ställs av mo­dern pro­gram­ut­veck­ling. Där­för är det svårt för dem att få jobb, sä­ger Mä­ki­lä.

Den sex må­na­der långa kom­plet­te­ran­de fort­bild­ning­en är ett bra sätt att upp­da­te­ra det man kan, en­ligt ho­nom.

● An­sök­nings­ti­den har in­letts och på­går till den 8 ja­nu­a­ri. En in­for­ma­tions­träff ord­nas i Ago­ra-bygg­na­den på Vat­ten­borgs­vä­gen 3 kloc­kan 12.15 den 12 december. Ut­bild­ning­en bör­jar den 4 mars. Mer in­for­ma­tion (på fins­ka och eng­els­ka) hit­tas på saj­ten /tech.utu.fi/ en/full-stack/.

PXHERE

KUN­SKAP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.