Vå­no­fär­jan kom iväg i lör­dags

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

PAR­GAS. Fär­jan mel­lan Vå­no och Mi­e­lisholm bör­ja­de gå på lör­dags­mor­go­nen, ef­ter en pa­us på ett och ett halvt dygn. Or­sa­ken till det långa up­pe­hål­let var de hår­da vin­dar­na och ström­mar­na som plå­gat om­rå­det sen tors­da­gen.

Myndigheterna fick ut­stå hård kri­tik av Mi­e­lisholm­bor som upp­levt att till­gång­en till in­for­ma­tion var brist­fäl­lig.

– Vår tra­fik­chef pub­li­ce­ra­de in­for­ma­tion på vår webb­si­da och vår mo­bi­lap­pli­ka­tion så fort som fär­jan slu­ta­de gå. Skep­pa­ren på fär­jan har även va­rit an­träff­bar per te­le­fon dyg­net runt, sä­ger Fin­fer­ri­es in­for­ma­tör Jut­ta Val­ke­i­nen.

Vid läng­re av­brott kon­tak­tar färj­fö­ra­ren även Tra­fik­ver­ket som de­lar in­for­ma­tio­nen ge­nom si­na ka­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.