NHL-yng­ling­ar­na har im­po­ne­rat U20-trä­na­ren

» Fin­lands U20lands­lag för­sö­ker sät­ta stopp på sin me­daljtor­ka i ju­ni­or-VM runt års­skif­tet. La­gets stom­me är klar men chefsträ­na­ren Jus­si Aho­kas vän­tar än­nu på go­da ny­he­ter från Nor­da­me­ri­ka.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Tom­mi Will­berg SPT

ISHOC­KEY. NHL-sä­song­en har hit­tills va­rit en fin fin­ländsk suc­cé med Mik­ko Ran­ta­nen, Se­basti­an Aho och Patrik Lai­ne som de störs­ta ut­rops­teck­nen.

Men des­sa re­dan eta­ble­ra­de stjär­nor­na är in­te de en­da unga li­rar­na som skör­dat fram­gång.

Bland an­nat Montre­als Jespe­ri Kot­ka­ni­e­mi, Chi­ca­go­bac­ken Hen­ri Jo­ki­har­ju och se­nast Nashvil­les Ee­li Tol­va­nen har vi­sat fram­föt­ter­na i dol­lar­li­gan, nå­got som U20-lands­la­gets chefsträ­na­re Jus­si Aho­kas stor­gil­lat.

– Vi gör helt klart nå­got rätt i den fin­länds­ka hoc­keyn. Ald­rig förr har vi haft så många U20-spe­la­re som fått spe­la så myc­ket i NHL. Det är fint att se hur de här unga kil­lar­na gått fram­åt och hur skick­li­ga vå­ra spe­la­re är, sä­ger Aho­kas som på mån­da­gen tog ut sin pre­li­mi­nä­ra trupp till JVM, som spe­las i Van­cou­ver och Victo­ria mel­lan den 26 december och den 5 ja­nu­a­ri.

Den pre­li­mi­nä­ra JVM-trup­pen be­står av tre mål­vak­ter, tio bac­kar och tolv an­fal­la­re.

TRUP­PEN får sin slut­li­ga form först runt ju­len då Aho­kas får be­sked från NHL-klub­bar­na om de lå­ter si­na unga löf­ten del­ta i JVM.

Men Aho­kas tar ing­en stress över si­tu­a­tio­nen. En­ligt ho­nom har Fin­land en kon­kur­rens­kraf­tig trupp oav­sett mängden NHL-li­ra­re.

En het kan­di­dat som Aho­kas gär­na skul­le se i sitt lag är ock­så Kristi­an Vesa­lai­nen, som in­led­de sä­song­en i Winni­peg men som för till­fäl­let re­pre­sen­te­rar Jo­ke­rit i KHL.

– Lä­get är än­nu öp­pet för NHL-spe­lar­na. Just nu är det omöj­ligt att sä­ga mer om det. Det är onö­digt att spe­ku­le­ra. Vi tar ut tre an­fal­la­re se­na­re. Vi har för­be­rett oss he­la hös­ten och

nu är det den fi­na ti­den då vi sam­lar ihop la­get och får bör­ja job­ba. Det här den bäs­ta gre­jen med mitt jobb, sä­ger Aho­kas.

– Jag tyc­ker vi har ett ener­giskt gäng med mo­ti­ve­ra­de spe­la­re. La­get är li­te an­norlun­da än i fjol och vår styr­ka kom­mer att va­ra sam­man­håll­ning­en. Vi kom­mer att spe­la med ty­pis­ka styr­kor för fin­ländsk hoc­key. En snabb sam­ar­bets­hoc­key.

FIN­LAND vann JVM-guld 2014 och 2016 men har flop­pat i se­nas­te två JVM.

I fjol tog tur­ne­ring­en slut i kvarts­fi­nal­s­ke­det, året in­nan tving­a­des Fin­land kval­spe­la mot Lett­land.

– Att för­lo­ra på straf­far och åka ut i kvar­ten är en då­lig pre­sta­tion. Det är jag som bär an­sva­ret. Vi var in­te ef­fek­ti­va nog, sä­ger Aho­kas om JVM 2018.

AHO­KAS tror än­då att man lärt sig av si­na miss­tag. Men att igen käm­pa om gul­det krä­ver en per­fekt in­sats.

– Vi mås­te va­ra be­red­da ge­nast från start. Vå­ra pro­fil­spe­la­re mås­te få lyckade mat­cher och vi mås­te bli bätt­re match för match. Vi har en bra ål­ders­klass. Vi har en stor bredd i de 1999-föd­da kil­lar­na och 00:or­na och 01:or­na har en vass spets. He­la la­get mås­te lyc­kas om vi ska nå fram­gång. Vi mås­te spe­la bra ihop och le­va i nu- et, sä­ger Aho­kas.

U20-LANDS­LA­GET fly­ger till Ka­na­da den 15 december. För chefsträ­na­re Aho­kas blir re­san li­te ex­tra no­stal­gisk i och med att Fin­land spe­lar sitt grupp­spel i Victo­ria där han själv spe­la­de som mål­vakt för tju­go år se­dan.

– Jag var där en sä­song som en ung kil­le. Det var en fin upp­le­vel­se och en fin stad. Al­la mat­cher bor­de va­ra slut­sål­da. Det ska bli en fan­tas­tisk tur­ne­ring och vi ska nju­ta av var­je dag.

FRED­RIK HÄGGMAN

KAAPO KAKKO. TPS-spe­la­ren som in­går i Fin­lands U20-lands­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.