Yle: Ti­o­tals fall av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er inom id­rot­ten år­li­gen

Åbo Underrättelser - - SPORT -

ID­ROTT. En färsk ut­red­ning vid po­li­s­yr­kes­hög­sko­lan vi­sar att det har in­träf­fat åt­minsto­ne 145 fall av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i mil­jö­er där det ut­övas id­rott åren 2016–2017.

Äld­re po­lis­kon­sta­pel Ant­ti Tur­pe­i­nen har un­der­sökt sam­man­lagt 627 po­li­san­mäl­ning­ar om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och har hit­tat 145 fall inom id­rot­ten. Av dem hän­för sig 48 fall till täv­lings- el­ler mo­tions­id­rot­ten.

Tur­pe­i­nen hart an­vänt sig av sökor­den mo­tion, id­rott och 17 oli­ka id­rotts­gre­nar då han har grans­kat po­li­sens da­ta­ba­ser.

– Jag har på känn att det kan fin­nas fler fall och att det hand­lar om dold brotts­lig­het som in­te all­tid kom­mer till po­li­sens kän­ne­dom, sä­ger Tur­pe­i­nen till Yle.

En­ligt ut­red­ning­en är det of­tast kvin­nor som är brottsof­fer. Av de 145 re­gi­stre­ra­de fal­len är det 114 kvin­nor som har drab­bats av tra­kas­se­ri­er. Störs­ta de­len av off­ren är min­derå­ri­ga barn un­der 16 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.