Fram­ti­dens fär­ja är fö­ra

» Fin­fer­ri­es lands­vägs­fär­ja Fal­co först i värl­den med att fjärr­sty­ras över ha­vet.

Åbo Underrättelser - - NYHETER LOKALT -

För­vänt­ning­ar­na är höga då Finn­fer­ri­es och Rolls-Royce har sam­man­kal­lat till press­kon­fe­rens och de­mon­stra­tion av värl­dens förs­ta au­to­no­ma fär­ja i kom­mer­si­ell tra­fik.

Par­ter­na har sam­ar­be­tet i fem år kring ut­veck­lan­det av ny tek­nik som gör det möj­ligt att ma­nö­vre­ra en fär­ja el­ler ett far­tyg ut­an att nå­gon sit­ter på kom­man­do­bryg­gan och styr. Os­kar Le­van­der vid Rolls-Royce är en av hjär­nor­na bakom kon­cep­tet och han spa­rar in­te på or­den då han be­skri­ver jung­frutu­ren.

– Det här är ett hi­sto­riskt ögon­blick i sjö­far­tens histo­ria.

FÄR­JAN LÄG­GER ut från Lill­mälö färj­fäs­te un­ge­fär sam­ti­digt som de förs­ta snö­fling­or­na bör­jar fal­la. På kom­man­do­bryg­gan sit­ter be­fäl­ha­va­ren Mat­ti Pöy­li.

Han har egent­li­gen ing­en an­nan upp­gift än att över­va­ka att allt fung- erar. Om nå­got skul­le gå fel är han re­do att ta över kom­man­dot.

För att för­stå vad den au­to­no­ma styr­ning­en hand­lar om, gör vi en li­ten run­da norrut där vi mö­ter Rö­da Kors-bå­ten Ca­ri­tas och en lotskut­ter. Via si­na avan­ce­ra­de sen­so­rer upp­täc­ker Fal­co bå­tar­na och gi­rar un­dan dem. Ma­növ­rar­na görs helt ut­an in­bland­ning av be­sätt­ning­en.

FALCOS ARTIFICIELLA in­tel­li­gens­cent­rum med ka­me­ror, sen­so­rer och ra­da­ran­lägg­ning­ar har ett be­tyd­ligt hög­re IQ tal än den mänsk­li­ga hjär­nan och det är här för­de­lar­na finns, sä­ger Le­van­der.

– Störs­ta de­len av olyc­kor­na till sjöss be­ror på mänsk­li­ga miss­tag, trött­het el­ler brist på kon­cent­ra­tion. En ka­me­ra ser bätt­re än det mänsk­li­ga ögat och det au­to­no­ma sy­ste­met är all­tid li­ka alert och ger en bätt­re bild av verk­lig­he­ten.

Fär­jan an­lö­per Prostvik och tar i land ut­an att Pöy­li el­ler nå­gon an­nan styr el­ler brom­sar fär­jan.

HELT OBEMANNADE blir fär­jor­na knap­past nå­gon­sin och någ­ra dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar på färj­pas­set mel­lan Par­gas och Na­gu sker in­te inom en över­skåd­lig fram­tid, sä­ger Finn­fer­ri­es vd Mats Ro­sin.

– Be­sätt­ning­en be­hövs all­tid, men ar­bets­bil­den kan änd­ras. I stäl­let för att sty­ra fär­jan blir det me­ra tid över för pas­sa­ge­rar­ser­vice.

Näs­ta steg är att se över vil­ka av Fin­fer­ri­es va­jer­fär­jor som kun­de bli au­to­no­ma.

INOM ROLLS-ROYCE fort­sät­ter ock­så ut­veck­lings­ar­be­tet i in­no­va­tions­cent­ret i Tri­vi­um­hu­set på Lemminkä­i­neng­a­tan. Vi star­tar lokalt och går se­dan vi­da­re, sä­ger Le­van­der.

– Det finns oli­ka kon­cept. Far­ty­gen kan va­ra fjärr­styr­da el­ler au­to­no­ma och över­va­kas från ett fjärr­styr­nings­cent­rum. Ut­veck­ling­en går

Det här är ett hi­sto­riskt ögon­blick i sjö­far­tens histo­ria.

MOT PROSTVIK. Fal­co tar i land i Prostvik ut­an att kap­te­nen om­bord be­hö­ver gö­ra nå­got. I kon­troll­cent­ret up­pe till hö­ger över­va­kas fär­jans fram­fart.

JUNGFRUTUR. Di­rek­tör Mikael Mä­ki­nen vid Rolls-Royce och Fin­fer­ri­es vd Mats Ro­sin ser fram emot den förs­ta fö­rar­lö­sa färjtu­ren i världs­hi­sto­ri­en.

FÖRARLÖS FÄR­JA. Lands­vägs­fär­jan Fal­co är den förs­ta fö­rar­lö­sa fär­jan i kom­mer­si­ell tra­fik. Det artificiella in­tel­li­gens­cent­ret finns i den blåa con­tai­nern på ba­bords si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.