Ar­lös

Åbo Underrättelser - - NYHETER LOKALT - Kim Lund 040-587 3759/[email protected]­me­dia.fi

snabbt och de förs­ta fjärr­styr­da el­ler au­to­no­ma far­ty­gen kan va­ra i kom­mer­si­ell tra­fik om ett till två år.

RETUREN till­ba­ka till Lill­mälö styrs från fjärr­styr­nings­cent­ret i Fin­fer­ri­es hu­vud­kon­tor på Träd­gårds­ga­tan. Där sit­ter sjö­kap­ten Tu­u­mas Mikko­la som till var­dags är be­fäl­ha­va­re på Elekt­ra.

– Det gick jät­te­bra. Sä­ker­he­ten ökar då man ser så­dant som man in­te all­tid upp­täc­ker från bryg­gan. Och när man för förs­ta gång­en i världs­hi­sto­ri­en får kö­ra en fär­ja med män­ni­skor om­bord så kan man in­te gö­ra an­nat än le.

VADÄRDEN störs­ta skill­na­den med att sty­ra fär­jan här­i­från jäm­fört med från bryg­gan?

– Här hörs in­te vin­den och det gung­ar in­te hel­ler. Det tar li­te att vän­ja sig, men jag sak­nar det in­te. Där­e­mot sak­nar jag mi­na kol­le­gor, nu har jag ing­en att pra­ta med, men an­nars är det ba­ra bra.

KIM LUND

VISIONÄR. Os­kar Le­van­der vid Rolls-Royce är en av ar­ki­tek­ter­na bakom de fö­rar­lö­sa far­ty­gen. ”Det här är en hi­sto­risk dag för sjö­far­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.