PLOCKAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - Vi­veca Dahl Va­sab­la­det

ME­TOO. Det är män som bor­de lä­sa boken ”Dam­men bris­ter”. Den kom ut på för­la­get M i vec­kan, i sam­band med års­da­gen av den fin­lands­svens­ka ver­sio­nen av me­too.

Nej, nej, läs­re­kom­men­da­tio­nen ges in­te för att ”al­la män” skul­le ha gjort sig skyl­di­ga till de oli­ka for­mer av över­grepp el­ler slibb­ri­ga osak­lig­he­ter som boken hand­lar om. ”In­te al­la män” har va­rit en näs­tan till le­da upp­re­pad fras un­der den debatt som följ­de på me­too. Läs­re­kom­men­da­tio­nen ges för att boken skild­rar en verk­lig­het som många män är ove­tan­de om el­ler ba­ra har en väl­digt all­män bild av.

Det finns helt en­kelt en kun­skaps­luc­ka att fyl­la. Fylls den luc­kan ökar för­stå­el­sen mel­lan kö­nen. Det gör ock­så be­nä­gen­he­ten att sä­ga ifrån när nå­got som in­te bor­de ske hål­ler på att ske. Och ly­hörd­he­ten, som gör att man i ett ti­digt ske­de kän­ner igen en si­tu­a­tion som är på väg att ur­ar­ta.

Fär­re kvin­nor med obe­hag­li­ga sex­u­el­la upp­le­vel­ser i ba­ga­get be­ty­der att chan­sen ökar för att fler par kan byg­ga väl­fun­ge­ran­de re­la­tio­ner.

Or­sa­ken till att kun­skaps­luc­kan finns är skam.

Så he­ter den för­lam­ning som drab­bar många som ut­satts för ett över­grepp el­ler en kränk­ning. Det gäl­ler oav­sett om den drab­ba­de är kvin­na, man el­ler värst av allt – barn. Skam ska­par en tyst­na­dens kultur; det som hänt skul­le bli än­nu vär­re om om­värl­den kän­de till det. Att ta­la är att spi­ka fast sig själv i skam­stoc­ken, åter­upp­le­va det man vill glöm­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.