Nord­kalk väx­er i Tur­ki­et

» Fö­re­ta­get räknar med be­ty­dan­de ök­ning i ef­ter­frå­gan i Tur­ki­et.

Åbo Underrättelser - - DEBATT & NYHETER -

En ny kross­nings­lin­je för kalk­sten har ta­gits i bruk vid kalk­sten­stäk­ten Eski­ba­li­kli i nord­väst­ra Tur­ki­et, med­de­lar Par­gas­ba­se­ra­de fö­re­ta­get Nord­kalk.

Den nya kross­nings­an­lägg­ning­en ökar den år­li­ga pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten till 2,5 mil­jo­ner ton kalk­sten, upp­ger Nord­kalk.

– Tur­ki­et är en väx­an­de mark­nad med stark be­folk­nings­till­växt. För när­va­ran­de upp­le­ver lan­det en ned­gång i eko­no­min. I si­nom tid för­vän­tar vi oss en be­ty­dan­de ök­ning i ef­ter­frå­gan på kalk­stens­ba­se­ra­de produkter, sä­ger Han­nu Haut­a­la, vd för Nord­kalk.

NORD­KALK EXPANDERADE sin verk­sam­het till Tur­ki­et i au­gusti 2017 ge­nom Nor­de­ka Ma­den, som dri­ver an­lägg­ning­en.

En­ligt fö­re­ta­get finns det sto­ra på- gå­en­de och pla­ne­ra­de in­du­stri- och in­fra­struk­tur­pro­jekt i sam­ma re­gi­on som kalk­sten­stäk­ten.

Nord­kalk upp­ger att man ock­så har sat­sat på mil­jöåt­gär­der och för­bätt­rad sä­ker­het vid kalk­sten­stäk­ten.

ESKI­BA­LI­KLI LIG­GER i re­gi­o­nen Çanak­ka­le-Bi­ga, cir­ka 300 kilo­me­ter syd­väst om Istan­bul.

– När­he­ten till kus­ten ger en lo­gis­tisk för­del som gör det möj­ligt att le­ve­re­ra till kun­der ock­så i Tur­ki­ets när­om­rå­de kring Me­del­ha­vet och Svar­ta ha­vet, en­ligt press­med­de­lan­det.

Re­ser­ver­na av hög­kva­li­ta­tiv kalk­sten i Eski­ba­li­kli be­räk­nas att räc­ka för åt­minsto­ne tret­tio år.

NORD­KALK

NY KA­PA­CI­TET. Par­gas­ba­se­ra­de Nord­kalk expanderade sin verk­sam­het till Tur­ki­et i au­gusti 2017.

NORD­KALK

TUR­KI­ET. Pro­jekt­che­fen i Tur­ki­et, Mat­ti Per­mi, och Ka­ri Vyh­ti­nen, an­sva­rig för pro­duk­tio­nen i Nord­kalk­kon­cer­nen, gläd­jer sig över sats­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.