Gra­tis par­ke­ring blev en glad över­rask­ning

» I lör­dags in­led­des gra­tis lör­dagspar­ke­ring i Åbo cent­rum – och buss­bil­jet­ten blev bil­li­ga­re för vux­na.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & ANNONSER - Pa­tri­cia Tor­valds

Från och med den förs­ta december är all ga­tu­par­ke­ring i Åbos stads­kär­na kost­nads­fri.

Sta­den er­bju­der även bil­li­ga­re buss­bil­jet­ter för vux­na un­der lör­da­gar.

Syf­tet med den kost­nads­fria par­ke­ring­en och de bil­li­ga­re buss­bil­jet­ter­na är att få folk att gö­ra si­na ju­lupp­köp i cent­rum trots ar­be­tet med torg­par­ke­ring­en.

DEN AVGIFTSFRIA par­ke­ring­en gäl­ler inom zon ett un­der var­da­gar ef­ter kloc­kan 14 och un­der he­la da­gen på lör­da­gar.

Zon ett är om­rå­det i cent­rum som grän­sar till Aning­ais­ga­tan, Ma­ri­e­ga­tan–Träd­gårds­ga­tan, Hum­le­gårds­ga­tan och Väst­ra Strand­ga­tan.

Inom december kom­mer det finns sam­man­lagt 600 kost­nads­fria par­ke­rings­plat­ser i Åbo cent­rum.

I LÖR­DAGS be­sök­te Ma­rik­ki och Ralf-Erik Sjö­ström Åbo cent­rum med bil.

Viss­te ni om att par­ke­ring­en var gra­tis idag?

– Jag kom ihåg att jag läst om det nå­gon­stans just när jag skul­le kli­va ur bil­den och be­ta­la för par­ke­ring­en, kon­sta­te­rar Ma­rik­ki Sjö­ström.

Pa­ret Sjö­ström upp­le­ver den kost­nads­fria par­ke­ring­en som nå­got po­si­tivt och tror att den kan loc­ka dem till att be­sö­ka cent­rum li­te of­ta­re trots bygg­ar­be­tet vid tor­get.

– Vi shop­par rätt li­te an­nars ock­så men sä­kert kom­mer vi hit li­te mer nu. Byg­get vid tor­get är ir­ri­te­ran­de men det hind­rar in­te oss från att kom­ma hit, kon­sta­te­rar Ma­rik­ki Sjö­ström och Ralf-Erik Sjö­ström hål­ler med.

UN­DER DECEMBERlör­da­gar­na åker vux­na per­so­ner till ett barns pris i Fö­li-bus­sar­na.

I nor­ma­la fall kos­tar en vux­en bil­jett tre eu­ro men un­der jul­kam­pan­jen är pri­set för en en­kel bil­jett 1,5 eu­ro.

Den ra­bat­te­ra­de bil­jet­ten fun­ge­rar som en nor­mal bil­jett och är allt­så gil­tig i två tim­mar ef­ter att man skaf­fat den.

Bil­jet­ter­bju­dan­det gäl­ler dag­tid på al­la Fö­lis rut­ter i Åbo, S:t Karins, Re­so, Nå­den­dal, Lun­do och Ru­sko.

MA­RIA THÖLIX

UN­DAN­TAG. I december rå­der av­vi­kan­de par­ke­rings­ar­range­mang i Åbo cent­rum.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS

GLA­DA BILPARKERARE. Ma­rik­ki och Ralf-Erik Sjö­ström tror att gra­tis par­ke­ring un­der lör­da­gar i december kan loc­ka dem till att be­sö­ka Åbo cent­rum li­te of­ta­re. ”Par­ke­rings­byg­get på Sa­lu­tor­get är ir­ri­te­ran­de”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.