Hugg en gran – hjälp barn­fa­mil­jer

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

JUL. Sö­der­lång­vik gård ord­nar ock­så i år ett jul­gransjip­po där man själv kan kom­ma och hug­ga sin gran i går­dens skog. Det här sker på tred­je ad­vent, den 16 december.

En gran kos­tar 7 eu­ro el­ler val­fri hög­re sum­ma. Den in­sam­la­de sum­man do­ne­ras i sin hel­het till Ki­mi­to­öns barn­fa­mil­jer ge­nom Man­ner­heims Barn­skydds­för­bund, Ki­mi­to­öns lo­kalav­del­ning.

Bland al­la del­ta­ga­re lot­tar Sö­der­lång­vik gård ut en de­li­ka­tess­korg.

Skogs­om­rå­det finns i när­he­ten av Café Vi­van och är ut­märkt på en kar­ta som fås från re­stau­rang­en kloc­kan 12–15. Kon­tant­be­tal­ning för gra­nen på plats. Den som ska fäl­la en gran ska ock­så ha med egen yxa el­ler såg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.