Spa­rad snö blir skid­spår

» Om allt går som pla­ne­rat kan man ski­da i Par­gas i morgon. Sä­songs­star­ten sker mer än en må­nad ti­di­ga­re än i fjol.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Häggman fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

Reg­net dug­gar lätt över Fin­by skid­sta­di­on i Par­gas. Tem­pe­ra­tu­ren lig­ger kring 6–7 plus­gra­der. Trots det är Par­gas IF:s skid­sek­tion i full färd med att pre­pa­re­ra det förs­ta skid­spå­ret.

Det är möj­ligt tack va­re att för­ra vin­tern var så lång att en del av konst­snön kun­de spa­ras på hög. Snön har le­gat in­pac­kad un­der ett såg­spånsla­ger som skyd­dar mot vär­men. Nu är två trak­to­rer med släp och en gräv­ma­skin sys­sel­sat­ta med att läg­ga ut snön på ba­nan.

Av de 4000 ku­bik­me­ter som spa­ra­des finns nu un­ge­fär hälf­ten kvar. Det är li­te mind­re än vad man ur­sprung­li­gen hop­pa­de på, men med tan­ke på som­ma­rens vär­me­böl­ja är skid­sek­tio­nens ord­fö­ran­de Pa­trick Johansson och vice ord­fö­ran­de Niclas Wes­terlund än­då nöj­da.

– Jag var nog skep­tisk ett tag, när det var när­ma­re 30 gra­der varmt så gott som var­je dag. Man såg hur hö­gen krymp­te he­la ti­den, så det var en glad över­rask­ning när vi tog bort såg­spå­net och det vi­sa­de sig va­ra så här myc­ket kvar, sä­ger Johansson.

I MER NOR­MA­LA för­hål­lan­den räknar med ett svinn på 25-35 pro­cent av snön. Wes­terlund på­min­ner än­då om att knappt nå­gon spa­rar snö så här långt sö­derut. Han be­rät­tar att det har gjorts en gång på Åland, men att det spå­ret smäl­te bort näs­tan di­rekt.

Det som finns kvar av snö­hö­gen räc­ker till ett skid­spår på när­ma­re en kilo­me­ter fram och till­ba­ka. Det ska pi­stas klart i morgon el­ler se­nast i hel­gen, vil­ket be­ty­der att Par­gas­bor­na får be­ge sig ut i spå­ret på hem­ma­plan mer än en må­nad ti­di­ga­re än i fjol.

–Van­ligt­vis bru­kar vi kun­na öpp­na ef­ter års­skif­tet. Fram tills dess ski­dar för­e­ning­ens ju­ni­o­rer an­ting­en i nor­ra Fin­land el­ler i skid­tun­neln i Pe­mar, så det är sä­kert upp­skat­tat bland dem att re­dan nu få ski­da ut­om­hus hem­ma, sä­ger Johansson.

TROTS att tem­pe­ra­tu­ren lig­ger en bra bit över noll me­nar Johansson och Wes­terlund att det är en bra tid­punkt att läg­ga spå­ret. Snön har le­gat hårt pac­kad och är svår att be­ar­be­ta i mi­nus­tem­pe­ra­tur.

Dess­utom ut­lo­vas mi­nus­gra­der till hel­gen, vil­ket be­ty­der att spå­ret för­hopp­nings­vis hålls kvar.

Hur skil­jer sig fjol­års­snön från ny snö?

–Den är mer isig och grov­kor­nig, men den en­da skill­na­den som ski­då­ka­re är att man be­hö­ver klis­ter för att få fäs­te. Man gli­der bra, sä­ger Wes­terlund.

Snön är mer isig och grov­kor­nig, men den en­da skill­na­den som ski­då­ka­re är att man be­hö­ver klis­ter för att få fäs­te. – Niclas Wes­terlund, Par­gas IF:s skid­sek­tion

KOST­NA­DER­NA för snö­lag­rings­pro­jek­tet lig­ger kring 10 000–15 000 eu­ro, vil­ket för­e­ning­en på egen hand in­te ha­de haft råd med. Tack va­re drag­hjälp av lo­ka­la spon­so­rer och sam­ar­be­te med Par­gas stad har kost­na­der­na för för­e­ning­en bli­vit myc­ket läg­re. Spå­ret är öp­pet för all­män­he­ten då det in­te an­vänds för täv­ling­ar.

–Den störs­ta kost­na­den är såg­spå­net, men det kan åter­an­vän­das om vi be­stäm­mer oss för att gö­ra det här på nytt, be­rät­tar Wes­terlund. Kom­mer ni att gö­ra det?

– Det be­ror helt på hur myc­ket snö det kom­mer i mars. Vi får se då, sä­ger Johansson.

SKID­SPÅ­RET sätts på prov den 16 december, då Par­gas IF ord­nar en na­tio­nell täv­ling i Fin­by. Den lag­ra­de snön är dess­utom en ex­tra sä­ker­het inför Fin­lands­svens­ka skid­mäs­ter­ska­pen, som ar­ran­ge­ras av Par­gas IF i feb­ru­a­ri.

Utö­ver den lag­ra­de snön har man re­dan hun­nit pro­du­ce­ra en mind­re hög ny konst­snö för att lap­pa och fyl­la på i spå­ret.

Så fort tem­pe­ra­tu­rer­na går ner till cir­ka fy­ra mi­nus­gra­der sätts de två snö­ka­no­ner­na igång igen.

AN­JA KUUSISTO FRED­RIK HÄGGMAN

FRED­RIK HÄGGMAN

NÖJ­DA TROTS SVINN. Niclas Wes­terlund och Pa­trick Johansson ser fram emot en ti­di­ga­re sä­songs­start än van­ligt.

HAL­VA HÖ­GEN. Gli­det är bra, men man mås­te an­vän­da klis­ter­val­la för att få or­dent­ligt fäs­te på den lag­ra­de snön.

2000 KUBIK. Den lag­ra­de snön räc­ker till ett 500 me­ter långt skid­spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.