Nytt­bad byggs iKasnäs

» Slår två flu­gor i en smäll: Eli­mi­ne­rar lukt från fisk­mjöls­fa­bri­ken och byg­ger nytt ut­om­hus­bad.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mo­ni­ca Fors­sell 040-86 3961 mo­ni­ca.fors­[email protected]­me­dia.fi

Vär­men till ut­om­hus­ba­det tas från pro­cess som ska mins­ka luk­ten från fisk­mjöls­fa­bri­ken.

Vid Kasnäs bad­hus söd­ra ga­vel på­går mu­ran­det av ut­om­hus­ba­dets grund. Se­nast till påsk ska bas­säng­er­na, den ena på 40 kvadrat­me­ter och den and­ra på 65 kvadrat­me­ter samt två sto­ra bub­bel­poo­ler står kla­ra.

– Det är många som har frå­gat ef­ter det här och dess­utom är det ju dags att hit­ta på nå­got nytt, sä­ger vd för Kasnä­sud­den och Sal­mon­farm Wil­helm Lil­jeqvist, som ock­så själv tyc­ker om att ba­da ut­om­hus.

De kor­ta som­rar­na, al­ger­na och det osta­di­ga väd­ret har bi­dra­git till beslutet att byg­ga ett ut­om­hus­bad. Och så för­stås den stän­di­ga ut­ma­ning­en för al­la skär­gårds­fö­re­ta­ga­re, näm­li­gen att för­länga sä­song­en.

Men det som in­ver­kat all­ra mest på beslutet att nu sat­sa på ett ut­om­hus­bad är pa­ra­dox­alt nog kon­cer­nens sor­ge­barn, näm­li­gen luk­ten från fisk­mjöls­fa­bri­ken.

DEN KA­RAK­TE­RIS­TIS­KA ODÖREN av fisk vi­lar över den dim­mi­ga och regn­vå­ta ud­den och den som kopp­lar ihop luk­ten med fisk­fa­bri­kens fram­gång störs in­te. Den har ju med­fört fle­ra nya jobb, in­bring­at peng­ar till fö­re­ta­get och bi­dra­git till he­la Ki­mi­to­öns syn­lig­het.

Men för tu­ris­ter­na, båt­be­sö­kar­na i gäst­ham­nen, ho­tell­gäs­ter­na och bad­hus­be­sö­kar­na är kopp­ling­en in­te själv­klar och in­te nöd­vän­digt­vis hel­ler för­knip­pad med nå­got po­si­tivt.

– Än­da se­dan star­ten har luk­ten va­rit vår störs­ta ut­ma­ning, suc­kar Lil­jeqvist.

NUTARMANI med hård­hands­kar­na för att bli av med luk­ten och in­ve­ste­rar i en så kal­lad vox­i­da­ser (på eng­el-

ska vox­i­di­zer) som i hög tem­pe­ra­tur ox­i­de­rar luf­ten från fa­bri­ken.

I sam­band med ox­i­de­ring­en upp­står spill­vär­me och den ska nu, till­sam­mans med spill­vär­me från fa­bri­kens frys­an­lägg­ning­ar, an­vän­das till att vär­ma bad­hu­set, al­la bas­säng­er­na och re­stau­rang­en.

– Det här är en jät­te­bra lös­ning bå­de med tan­ke på mil­jön och eko­no­min, sä­ger Lil­jeqvist.

Vär­me­rör har re­dan grävts ner till fas­tig­he­ter­na på and­ra si­dan vägen och i sam­band med det har ock­så nya el­kab­lar lagts ner. El­till­för­seln till al­la fas­tig­he­ter­na och mel­lan de oli­ka fas­tig­he­ter­na ska för­ny­as och i sam­ma ve­va för­ny­as ock­så all be­lys­ning på ud­den.

ATT UT­NYTT­JA SPILLVÄRMEN från fa­bri­ken lå­ter som en idé som bor­de ha ut­nytt­jats re­dan för länge se­dan. Men en­ligt Lil­jeqvist har den spill- vär­me som ba­ra frys­an­lägg­ning­ar­na ge­ne­re­rar in­te räckt till.

Nu då lukt­pro­ble­met än­då mås­te åt­gär­das och man går in för ox­i­de­ring når spillvärmen en så pass hög tem­pe­ra­tur att det går att ut­nytt­ja spillvärmen i fas­tig­he­ter­na.

Sats­ning­ar­na på den nya in­fra­struk­tu­ren, ut­om­hus­ba­det och ox­i­de­ring­en kos­tar fle­ra hund­ra­tu­sen­tals eu­ro.

Ba­ra lukt­re­ning­en går loss på cir­ka en halv mil­jon eu­ro. Det är un­ge­fär li­ka myc­ket som man re­dan plöjt ner i ett an­nat sy­stem för att bli av med luk­ten, ut­an att lyc­kas nå ett till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat.

– Det har­mar nog så här i ef­ter­hand, med­ger Lil­jeqvist. SAL­MON­FARM och Kasnä­sud­den har till­sam­mans cir­ka 80 an­ställ­da och un­der som­ma­ren över 120. Det nya ut­om­hus­ba­det kan in­ne­bä­ra att sä­songs­per­so­na­len ut­ö­kas med någ­ra per­so­ner till.

Kon­cer­nen ha­de i fjol en om­sätt­ning på drygt 25 mil­jo­ner eu­ro varav 4,5 mil­jo­ner kom från tu­ris­men.

Kasnä­sud­den som har hand om re­stau­rang, ho­tell, gäst­hamn och bad samt Sal­mon­farm som om­fat­tar fisk­fa­bri­ken är Ki­mi­to­öns störs­ta pri­va­ta ar­bets­gi­va­re.

KASNÄ­SUD­DEN

SÅ SKA DET SE UT. Ut­om­hus­ba­det får två bas­säng­er och två bub­bel­poo­ler.

MO­NI­CA FORS­SELL

I GÅNG. Se­nast till påsk är det me­ning­en att ba­det ska va­ra klart.

JAN-OLE ED­BERG

WIL­HELM LIL­JEQVIST. Fisk­mjöls­fa­bri­ken ut­nytt­jar ström­ming från Ös­ter­sjön. Luk­ten från fa­bri­ken är tid­vis stö­ran­de och en­da se­dan start har fö­re­ta­get för­sökt rå­da bot på luk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.