Sat­sar­på hållbart för­ba­len

» Håll­bar­hets­a­spek­ten är vik­tig när Tove och Dan Holm är gäs­ter på själv­stän­dig­hets­dags­ba­len.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ca­ri­na Holm 045-131 9620/ca­ri­[email protected]­me­dia.fi

Åbo­bon Tove Holm bär lå­na­de smyc­ken och klän­ning av åter­vun­net ma­te­ri­al på slot­tet.

– Jag blev jät­teö­ver­ras­kad när in­bju­dan till pre­si­den­tens själv­stän­dig­hets­dags­fest kom. Jag har ald­rig ens lekt med tanken på att jag skul­le kun­na bli in­bju­den, sä­ger Tove Holm.

Hon är verk­sam­hets­le­da­re för Skydds­fon­den för Skär­gårds­ha­vet och ko­or­di­na­tor för Ös­ter­sjöut­ma­ning­en i Åbo.

Te­mat för årets själv­stän­dig­hets­dags­bal på Pre­si­den­tens slott är mil­jön och pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio har bland an­nat bju­dit in fin­län­da­re som har gjort bå­de sto­ra och små mil­jögär­ning­ar.

– JAG FICK IN­BJU­DAN en tis­dag. Pos­til­jo­nen kom till mitt jobb och var myc­ket om­stän­dig med att öpp­na väs­kan och ta fram ku­ver­tet. Jag skul­le ord­na ett stort se­mi­na­ri­um på tors­da­gen sam­ma vec­ka och trod­de att det ha­de bli­vit nå­gon miss med le­ve­ran­sen för tryck­sa­ker­na från tryc­ke­ri­et för den.

När han över­räck­te in­bju­dan ro­pa­de hen­nes kol­le­ger: Du har fått in­bju­dan till slot­tet.

Och myc­ket rik­tigt. När hon öpp­na­de ku­ver­tet från pre­si­den­tens kans­li låg in­bju­dan till själv­stän­dig­hets­dags­ba­len där, med pa­rets namn skriv­na i vacker kal­li­gra­fi.

Kloc­kan 19.10 den 6 december ska de va­ra på plats i slot­tet.

– NU NÄR TANKEN har sjun­kit in in­ser jag att det in­te är så lång­sökt trots allt, då pre­si­dent­pa­ret i år i si­na in­bjud­ning­ar har fo­kus på miljö och håll­bar ut­veck­ling. De har bju­dit in fin­län­da­re som har ut­märkt sig inom håll­bar­het och det är ju nå­got som jag har job­bat med un­der he­la min kar­riär.

Hon skic­ka­de ett med­de­lan­de till ma­ken Dan Holm. Han var mitt up­pe i ett se­mi­na­ri­um och skul­le hål­la re­da på män­ni­skor bå­de om­kring sig och på nä­tet.

– ”Jag har fått brev”, stod det och jag trod­de att det hand­la­de om bö­ter. Se­dan fick jag en bild på in­bjud­nings­kor­tet.

HÅLLBARHETSTANKEN styr ock­så va­let av Tove Holms klän­ning. Hon tog kon­takt med pro­jekt­che­fen och lek­torn Hen­na Knu­u­ti­la vid Åbo yr­kes­hög­sko­la, som länge har job­bat med ut­veck­lings­pro­jekt inom cir­ku­lär eko­no­mi och tex­tili­er.

– Mest eko­lo­giskt skul­le va­ra att åter­an­vän­da en klän­ning som jag har haft ti­di­ga­re, men den klän­ning som jag ha­de när jag dis­pu­te­ra­de i mil­jö­veten­skap vid Åbo uni­ver­si­tet för fy­ra år se­dan pas­sar in­te läng­re.

Via Knu­u­ti­la fick hon kon­takt med fö­re­ta­get Vaa­te­lai­naa­mo Vaa­te­puu, som se­dan 2013 lå­nar ut de­sign­klä­der i fle­ra stä­der i Fin­land. De sam­ar­be­tar med de­sig­nern An­ne-Ma­ri Pa­h­ka­la, vars klän­ning­ar re­dan i fle- ra års tid har bu­rits av ba­lens gäs­ter. Hon ar­be­tar bland an­nat med na­tur­ma­te­ri­al och har ock­så an­vänt ma­te­ri­al av åter­vun­na plast­flas­kor från ha­vet.

TOVE HOLMS klän­ning är en hem­lig­het bå­de när det gäl­ler färg och ma­te­ri­al till den 6 december.

– Jag kan väl sä­ga så myc­ket att ty­get är gjort av åter­vun­net ma­te­ri­al. Men de­sig­nern lik­nar den vid ett konst­verk som ock­så pre­sen­te­ras för all­män­he­ten först när det är klart.

Holm har va­rit med och pla­ne­rat klän­ning­en och när hon har bu­rit den på slot­tet får Vaa­te­puu lå­na den vi­da­re till and­ra.

– Jag är stolt över håll­bar­hets­a­spek­ten. Det är väl­digt säl­lan man be­hö­ver så här fest­li­ga klä­der, så där­för be­hö­ver man in­te äga dem. Jag tyc­ker att kläd­lå­nan­det är en ge­ni­a­lisk idé av fö­re­ta­ga­ren Soi­le-Ma­ria Lin­ne­mä­ki.

HÅLLBARHETSTANKEN märks ock- så i de smyc­ken som Tove Holm ska ha.

De är lå­na­de av guld­smeds­fö­re­ta­get Si­ro­ko­ru i S:t Karins och hör till dess vin­ta­ge­kol­lek­tion, de­sig­na­de av fö­re­ta­gets grun­da­re Mat­ti Hy­vä­ri­nen.

– De har en sil­ver­le­ge­ring av sil­ver som är åter­vun­net av gam­la da­to­rer.

Ef­ter ba­len kom­mer smyc­ke­na att auk­tio­ne­ras ut till för­mån för Skydds­fon­den för Skär­gårds­ha­vet. De­tal­jer om auk­tio­nen finns på fon­dens Fa­ce­book­si­da.

Visst är kläd-, smyc­kes- och fri­syr­va­let ett ställ­nings­ta­gan­de! Att bli bju­den till slot­tet är för­mod­li­gen en en­gångs­hän­del­se och då tyc­ker jag att det är en yp­per­lig chans att visa vad jag står för bå­de ge­nom mitt jobb och som pri­vat­per­son.

Tove Holm

NÅ­GON hand­väs­ka ska hon in­te ha – ”jag glöm­mer den ba­ra på nå­got bord, Dan får ha mitt läpp­stift i fic­kan”.

Hen­nes fest­fri­syr fix­as av fri­sö­ren Ee­va Vi­i­namä­ki vid Hem­mot­telu­hu­o­ne Si­nul­le, som är en eko­lo­gisk fri­sörsa­long i Åbo.

– Visst är kläd-, smyc­kes- och fri­syr­va­let ett ställ­nings­ta­gan­de! Att bli bju­den till slot­tet är för­mod­li­gen en en­gångs­hän­del­se och med tan­ke på att miljö och håll­bar­het är årets te­ma tyc­ker jag att det är en yp­per­lig chans att visa vad jag står för bå­de ge­nom mitt jobb och som pri­vat­per­son. Jag är stolt över att få re­pre­sen­te­ra de här vär­de­ring­ar­na.

DANHOLM ser fram emot stäm­ning­en på slotts­ba­len.

– Ma­ten och den om­ta­la­de bå­len är sä­kert ock­så nå­got ex­tra, men mest ser jag nog fram emot den all­män- na stäm­ning­en. Att träf­fa kän­di­sar är in­te min grej, men visst ska det bli ro­ligt att träf­fa pre­si­den­ten.

Vad sä­ger ni när ni ska­kar hand med pre­si­dent­pa­ret?

– Glad själv­stän­dig­hets­dag – på svens­ka, för­stås. Vi fick ju ock­så in­bju­dan på svens­ka.

CA­RI­NA HOLM

SER FRAM EMOT STÄM­NING­EN. Pa­ret Tove och Dan Holm ser fram emot att få träf­fa pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.