Hon be­lö­nas för bu­tiksmu­se­et

» Siv Fa­gerlund får Par­gas hem­bygds­pris 2018. Pri­sas spe­ci­ellt för att hon till­va­ra­ta­git Björkö Han­del som ett mu­se­um.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - An­ja Kuusisto 050 4002352/an­[email protected]­me­dia.fi

Par­gas stads hem­bygds­pris år 2018 går till Siv Fa­gerlund som i Björkö, Houtskär vår­dar min­net av si­na mor­för­äld­rars och mors ar­be­te, i Björkö Han­del.

I ÅU 1.8.18 ingick ett stör­re re­por­tage om hur Siv Fa­gerlund som­mar­tid hål­ler den fö­re det­ta bu­ti­ken Björkö Han­del öp­pen som ett som­mar­mu­se­um. Hen­nes mor drev bu­ti­ken tills hon gick i pen­sion 1976.

I mu­sei­form öpp­na­de Björkö Han- del 2008.

– Att få hem­bygds­pri­set vär­de­sät­ter jag högt, jag blev all­de­les knoc­kad då jag hör­de det, sä­ger Fa­gerlund som vi träf­far över en kopp kaf­fe på Köp­mans­ga­tan i Par­gas.

HON HAR SETT någ­ra spän­nan­de fö­re­mål i en av af­fä­rer­na med gam­la ting och er­kän­ner sig va­ra en stor vän av all­mo­ge.

Att ta till­va­ra den gam­la Björkö- bu­ti­kens at­ti­ral­jer var allt­så na­tur­ligt, och att be­rät­ta om dem li­kaså.

– Jag är en be­rät­ta­re, så har det all­tid va­rit, och jag har all­tid skri­vit.

IFJOL SOM­MAR gjor­de Siv Fa­gerlund någon­ting som hon nu ef­teråt kal­lar det bäs­ta i sitt liv. Det hon un­der många år skri­vit ned som sitt eg­na sor­gea­ar­be­te fick då ta for­men av ett som­mar­sam­tal. Hon val­des 2017 att va­ra ra­di­o­lyss­nar­nas som­marpra­ta­re i Yle Ve­ga.

– Jag får fort­fa­ran­de feed­back på det, ock­så av många som har känt igen sig. Det har va­rit ett så­dant kär­leks­fullt del­ta­gan­de och det har bli­vit en he­lan­de upp­le­vel­se ef­teråt.

Fa­gerlunds sor­gear­be­te hand­lar om fa­mil­jens dot­ter Mim­mi, som ba­ra blev tre år. ”Hon tog sin pul­ka och åk­te rakt in i evig­he­ten”, är ett ci­tat ur som­mar­sam­ta­let.

SOR­GEN KRÄ­VER att man vå­gar gå in i den och ge­nom den, sä­ger Siv Fa­gerlund och me­nar nu väl 40 år ef­ter hän­del­sen att det för­stås ha­de kun­nat gå väl­digt an­norlun­da för hen­ne själv, ef­ter den hän­del­sen.

– Men jag kla­ra­de mig på nå­got sätt, och ha­de ock­så stöd av min ut­bild­ning. Vec­kan in­nan ha­de jag va­rit i Sve­ri­ge på kurs om hur man han­te­rar kri­ser, är det in­te to­kigt, sä­ger den pen­sio­ne­ra­de so­ci­al­ku­ra­torn.

Hon sä­ger att hon är en så nöjd pensionär i ett tryggt, väl­må­en­de land.

– Jag kän­ner en så­dan tack­sam­het för det liv jag får le­va, för hur bra vi har det i det här lan­det. Och tack­sam­het tror jag att är en stor ener­gikäl­la.

FÅR HEM­BYGDS­PRIS. Siv Fa­gerlund sä­ger att hon in­te är van vid någ­ra pris och sät­ter stort vär­de på hem­bygds­pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.