An­na Ok­sa­nen le­der ÅAS un­der ju­bi­le­um­så­ret

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Eko­no­mie stu­de­ran­de An­na Ok­sa­nen har valts till sty­rel­se­ord­fö­ran­de för Åbo Aka­de­mis stu­dent­kår 2019. Stu­dent­kå­ren fi­rar 100-årsjubileum näs­ta år.

Ok­sa­nen är född 1995 i Ka­ris och stu­de­rar or­ga­ni­sa­tion och ledning. Hon har ti­di­ga­re va­rit ak­tiv bland an­nat inom Ny­länds­ka Na­tio­nen.

Åbo Aka­de­mis Stu­dent­kår val­de ock­så sty­rel­se, pre­si­di­um och nya med­lem­mar till eko­no­mi­di­rek­tio­nen.

Till vice ord­fö­ran­de val­des Pa­trick Schu­bert och som öv­ri­ga sty­rel­se­med­lem­mar Oli­ver Back, Ve­e­ra Ju­lin, Jan­ni­ca Lind­holm, Sa­ra Nor­dell och Ida Tor­sell. De oli­ka an­svars­om­rå­de­na väljs inom sty­rel­sen. I år är bå­de Va­sa och Åbo re­pre­sen­te­ra­de i sty­rel­sen.

Till full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de val­des Ida-Ma­ria So­la (De rätt­vi­sa). Jo­nat­han Nyström (MK-lis­tan) val­des till förs­ta vice ord­fö­ran­de, Frans Vil­la­nen (De Rätt­vi­sa) till and­ra vice. Till ord­fö­ran­de för eko­no­mi­di­rek­tio­nen val­des An­ni­ka Oja­la och till di­rek­tions­med­lem val­des Andre­as Reip­sar.

PRESSFOTO

AN­NA OK­SA­NEN. Ny­vald sty­rel­se­ord­fö­ran­de för ÅAS un­der ju­bi­le­um­så­ret 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.